Záverečné vyhodnotenie projektu

[15.6.2011]
Dňa 14.6.2011 sa za účasti 206 učiteľov a 86 hostí z rezortu školstva uskutočnila konferencia, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť výsledky projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí na viac ako 300 školách prebiehajúceho od februára 2011.

Záverečná správa z projektu vo formáte PDF:
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Správa z výskumu
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Dotazník pre žiakov
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Dotazník pre učiteľov

Videogaléria:
Záverečná odborná konferencia - videozáznam

Prezentovaná výskumná štúdia vysoko vyzdvihla prínos digitálnych učebníc v oblasti motivácie žiakov. Ako jedna z najväčších výhod využívania digitálnych technológií bola učiteľmi, ale aj žiakmi, ktorí s nimi pracovali vyzdvihnutá zvýšená motivácia žiakov učiť sa. Vďaka lepšej názornosti, ktorú takýto interaktívny multimediálny obsah prináša, lepšie pochopia učivo a z vyučovania si viac odnesú. Projekt testovania ukázal, že aj za tri mesiace dokážu dobrí učitelia využiť digitálne učebnice na významné obohatenie svojej práce a vzdelávacieho procesu. Projekt tiež ukázal, že táto forma vzdelávacích materiálov je použiteľná v širokom spektre škôl – od špecializovaných škôl pri nemocničných zariadeniach, kde učiteľom pomáhajú lepšie prispôsobiť vzdelávanie na potreby dlhodobo chorých pacientov - žiakov, cez bežné školy, kde napríklad dokážu zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a školou, až po gymnáziá a stredné odborné školy, kde dokážu zvýšiť záujem o predmet matematika aj u žiakov študijného odboru kuchár alebo čašník.

Výhody digitálnych učebníc učitelia okrem lepšej motivácie a názornosti spájajú aj s inovatívnymi pedagogickými metódami pri zavádzaní konštruktivistických prvkov do vyučovania, s možnosťou viac sa venovať slabším žiakom alebo získať lepší prehľad o nadobudnutých vedomostiach.

Všetky tieto závery sa dajú aplikovať ako na konkrétny produkt, ktorý sa testoval, ako aj na celkový koncept digitalizácie vzdelávacieho procesu a ministerstvo to tak považuje za potvrdenie nastavenej priority vyplývajúcej z programového vyhlásenia vlády a národného programu reforiem, v ktorom oblasť digitalizácia školy zohráva významnú úlohu.

Pilotný projekt testovania odhalil aj problematické oblasti konkrétneho produktu Planéty vedomostí a to hlavne v oblasti faktických nepresností alebo technických problémov súvisiacich napríklad s pomalým pripojením na internet. Napriek tomu však 98% učiteľov zapojených do projektu testovania vyjadrilo názor, že chce používať Planétu vedomostí ďalej a jej prínosy pre edukačný proces vysoko prevyšujú tieto nedostatky, ktoré sú technicky odstrániteľné.

Projekt testovania a diskusie okolo neho je v histórii slovenského školstva ojedinelý, až doposiaľ sa všetky rozhodnutia prijímali na ministerstve centrálne bez diskusie s učiteľmi. Širšia a lepšia komunikácia s učiteľmi v praxi je jednou z priorít vedenia ministerstva. Všetky výstupy z projektu testovania pozitívne ako aj negatívne budú ďalej slúžiť vedeniu ministerstva pre ďalšie rozhodovanie ako aj podklady pre rokovanie s dodávateľom.