Podmienky používania

Tieto webové stránky a obsah na týchto stránkach nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava (MŠVVaŠ SR) kopírovaný, reprodukovaný, opätovne publikovaný, prenášaný do iných systémov, zverejňovaný, distribuovaný alebo používaný na vytváranie odvodených diel, s výnimkou prípadu, keď MŠVVaŠ SR udelí oprávnenie.