Všeobecné informácie


Projekt Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 8.2.2011 na viac ako 300 základných a stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenska. Tieto školy budú mať do konca tohto školského roka 2010/2011 k dispozícii digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy, a to v prostredí vzdelávacieho portálu www.naucteviac.sk. K týmto predmetom pribudol na jar 2011 ešte anglický jazyk. Ide o prioritné predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu spracované do podoby digitálnych učebníc, ktoré získali  odporúčaciu doložku ministerstva školstva a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre školy.

Cieľ projektu

MŠVVaŠ SR chce prostredníctvom vybraných škôl otestovať digitálne učebnice vo vyučovacom procese a získať názory učiteľov na možnosti využitia vzdelávacieho portálu pre organizáciu výučby (na prípravu učiteľov, prezenčnú výučbu v škole, prípravu úloh pre žiakov).

V prípade úspešnosti projektu ministerstvo školstva uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc od 1. septembra 2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku, ako aj o rozšírení digitalizovaného učiva o ďalšie predmety Štátneho vzdelávacieho programu.

Digitálne učebnice Planéta vedomostí

Obsah digitálnych učebníc Planéta vedomostí tvorí približne 30 000 vzdelávacích materiálov. Učiteľom prináša digitálna forma nové možnosti výučby, pričom dochádza k zefektívneniu celého vyučovacieho procesu. Vďaka animáciám, videám, didaktickým hrám či interaktívnym cvičeniam dokážu žiakov viac zaujať a zároveň im učivo aj lepšie vysvetliť.

Pre žiakov je zase určený vzdelávací portál www.naucsaviac.sk, na ktorom môžu vypracovávať úlohy zadané učiteľom. Prístup z domu im má uľahčiť štúdium i domácu prípravu na vyučovanie. Zároveň im umožní rozširovať si ďalšie vedomosti v oblastiach, o ktoré sa zaujímajú. Prehľad o štúdiu svojich detí môžu veľmi ľahko získať aj ich rodičia.