Hodnotenie učiteľov

Skúste prosím popísať vzdelávací moment či dosah, ktorý by nebolo možné dosiahnuť bez použitia Planéty vedomostí.

Obchodná akadémia Žilina

Nebola by názornosť, čo má veľký vplyv na množstvo zapamätaného a pochopeného učiva z vyučovacej hodiny.
Nadaní žiaci rozvíjajú svoje nadanie prostredníctvom cvičení - úloh na doma.
Nemali by taký dobrý vzťah k predmetu.
Odkedy používame Planétu vedomostí, zlepšili si prospech.

ZŠ Slobody 2, Poltár

Planéta vedomostí dáva učiteľom do rúk veľmi dobre prepracované jednotlivé témy. Sú spracované zaujímavou formou, čo má vysoký motivačný efekt pre žiakov v edukačnom procese.

ZŠ Gessayova, Bratislava

Kladne hodnotím najmä rozvoj priestorovej predstavivosti, ktorý podmieňuje 3-D vizualizácia a animácia matematických vzťahov.

ZŠ Telgárt

Práca s Planétou vedomostí robí z učiteľa žiaka, ktorý sa vzdeláva. Je to veľmi tvorivé prostredie. Učiteľ nemôže hodnotiť subjektívne, lebo úlohy sú krásne vyhodnotené - toto sa všetkým učiteľom veľmi páči. Veľmi kladne hodnotia tiež názornosť a množstvo pokusov. Bez Planéty vedomostí by sa deťom nedalo predviesť učivo z rôznych pohľadov. Ukážky sú pre deti hravé a zaujímavé. Deti si z učiva veľa zapamätali.

Špeciálna základná škola, Šaštín - Stráže

Planéta vedomostí umožňuje veľmi rýchlu možnosť prípravy na vyučovaciu hodinu.

ZŠ Malinovského, Partizánske

Bez použitia Planéty vedomostí by moji žiaci nemali pri domácich úlohách (cez ňu zadávaných) spätnú väzbu a vzápätí možnosť si znovu a znovu zadanú DÚ zopakovať s lepším a lepším percentuálnym výsledkom - a tým sa vlastne aj zadané učivo naučiť. Niektorým žiakom zase pomáhalo, keď som im do ich priestoru sprístupnila učivo, ktoré som na hodine vysvetľovala a oni si ho mohli doma znovu prezrieť (napr. videá, animácie....). Je to veľká výhoda aj pre chýbajúcich žiakov, ktorí majú vďaka Planéte vedomostí výklad učiva doma. Veľmi veľká výhoda je to aj pre okamžité skontrolovanie (alebo akési otestovanie) žiakov z niektorých práve prebratých celkov formou DÚ zadanej tak, že im heslo povieme priamo na hodine, ale to samozrejme vyžaduje, aby mal každý žiak svoj PC na hodine pre seba. My ako učitelia len potom zapíšeme známky. Nemusíme opravovať. Stačí si potom ako doklad exportovať a vytlačiť dokument o zadanej "DÚ".

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kerskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárno

Vypracovávanie domácich úloh jednotlivcami, ktorí úlohy nikdy neriešili prípadne ich len opísali. Samostatnosť riešenia úloh, žiaci vyriešené úlohy z tabule len neodpisujú. Vyučovanie sledovali aj žiaci, ktorých môj predmet nezaujímal. Všeobecne lepšia pracovná atmosféra.

ZŠ Borský Mikuláš

Planéta vedomostí poskytuje široký okruh materiálov, ktoré učiteľom uľahčujú komplexnú prípravu na vyučovanie, ponúka moderné formy a metódy vyučovania s využitím IKT, žiakov vedú k samostatnosti, tvorivosti, kreativite.

ZŠ Spišský Hrušov

V predmetoch fyzika, chémia je veľmi veľa javov, ktoré na hodine nie je možné pozorovať z bezpečnostných, časových, či iných dôvodov, čo bráni ich správnemu pochopeniu. Simulácie týchto javov výrazne napomáhajú takéto javy pochopiť a učivo si osvojiť. Pomáha to najmä slabším žiakom s menej rozvinutým abstraktným myslením. Úlohy, ktoré bezprostredne nasledujú za učebným materiálom poskytujú priamu spätnú väzbu o správnom pochopení učiva. Poskytujú možnosť nápovedy, čo opäť motivuje aj slabších žiakov a neodrádza ich od ďalšej práce. Možnosť prispôsobovať si úlohy umožňuje učiteľovi prispôsobiť sa situácii v danej triede, úlohy upraviť, rozšíriť.

ZŠ s MŠ Habovka 027 32

Jednoznačne to, že Planéta vedomostí ukazuje javy hlasom a obrazom - videom. Ukážky prepojenia teórie s praxou sú pre žiakov veľmi dôležité aby pochopili to známe "načo mi to bude". Zvyšuje teda motiváciu pre ďalšie učenie sa. Mne ako učiteľke dáva nové a rôznorodé nápady na motiváciu, lebo keď deti motivujeme, je to polovica úspechu. S Planétou vedomostí stihneme oveľa viac chemických pokusov, ktoré sa s ohľadom na čas, bezpečnosť detí, či vybavenosť škôl nedajú realizovať. Napr. kolegyňa, ktorá ma zastupuje, môže hodinu plnohodnotne odučiť. Úlohy sa "opravia samé" a žiaci si ich môžu vypracovávať kým nemajú 100%. Týmto sa sami vedú k pozitívnej motivácii.

ZŠ Žitavská, Bratislava

Planéta vedomostí mi ako učiteľke umožnila realizáciu vizuálnych pokusov z chémie, ktoré by som reálne demonštrovať nemohla, z dôvodu nedostatku chemikálií na našej škole. Niektoré chemikálie už patria k nebezpečným, takže s nimi učiteľ nemôže pracovať a taktiež naša škola nedisponuje digestorom, ktorý je potrebný pri väčšine pokusoch. Planéta vedomostí mi ponúkla množstvo zaujímavých a efektných pokusov, prostredníctvom ktorých žiaci mohli lepšie pochopiť skúmaný jav a aj dnes platí: Lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Žiaci si lepšie zapamätali skúmanú problematiku, čo hodnotím pozitívne. Animácie v Planéte vedomostí tiež hodnotím pozitívne - slúžili v procese vyučovania ako názorná ukážka a žiaci opäť mohli lepšie pochopiť preberanú problematiku. Domáce úlohy zadávané prostredníctvom Planéty vedomostí tiež hodnotím kladne, žiaci, ktorí majú doma PC a internet, veľmi radi riešili domáce úlohy na počítači. Pravdou však je, že ešte stále sú rodiny, ktoré si PC, či internet dovoliť nemôžu, čo som samozrejme musela brať do úvahy, keď si niekto nespravil úlohu.

ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 44

Planéta vedomostí sa mi osvedčila najmä na hodinách fyziky, kde som ju častejšie využívala pri motivácii, osvojovaní učiva, aj pri jeho upevňovaní. Planéta vedomostí umožňuje vyučovať veľmi názorne. Učiteľ môže v priebehu jednej hodiny ukázať žiakom rôzne fyzikálne deje, ich vzájomné súvislosti a to veľmi veľmi názorne. Žiaci si ich potom oveľa ľahšie zapamätajú a osvoja. Môžu robiť vlastné predpoklady a ich správnosť si vlastnoručne môžu overiť. A dá sa to stihnúť za krátky čas. Samozrejme , že Planéta vedomostí nenahradí pokus, ale mnohé pokusy sa nedajú realizovať v školských podmienkach, alebo nie sú pomôcky a vtedy nastupuje Planéta vedomostí.  Na matematike som Planétu vedomostí používala najmä pri precvičovaní učiva, alebo pri motivácii. Vysoko hodnotím najmä to, že žiaci mali možnosť pracovať vlastným tempom a individuálne a ja som mala vzápätí spätnú väzbu.

Gymnázium V.B.Nedožerského, Prievidza

Dáva učiteľom možnosť okamžite ukazovať prepojenosť teórie s praxou. Nemusia dlho a pracne vyhľadávať materiály na internete a pod.  Planéta vedomostí umožňuje učiteľovi využiť na vzdelávanie nástroj, ktorý každý študent ovláda, a to je počítač. Výhodné je aj zadávanie domácich úloh. Každý študent si môže zvoliť svoje vlastné tempo osvojenia si poznatkov. Môže sa k úlohe viackrát vrátiť, zopakovať si tú časť, ktorú potrebuje.

ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Animácie, ktoré znázorňujú priebeh rôznych dejov a procesov, ktoré sa bežne na hodinách predviesť nedajú a niektoré je problém nájsť na internete (fyzika), interaktívne testy a cvičenia (šetrí to čas učiteľa, keďže ich nemusí vytvárať sám), možnosť zadávať domáce úlohy, ktoré žiakov oveľa viac bavia ako tie klasické.

ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Čo sa Planéty vedomostí týka pozitívne hodnotím najmä 1) interaktívne simulácie, na ktorých si žiaci môžu nastaviť a meniť podmienky, čím si overujú poznatky, 2) domáce úlohy, ktoré žiakov viac zaujmú ako klasické a učiteľ ich vie rýchlo skontrolovať, 3) animácie pokusov, ktoré sú ťažko realizovateľné.

ZŠ Pohronská Polhora 97656

Vysoko si cením možnosť samostatnej práce žiakov a kontroly ich práce v pokoji domova. Využívam zadanie cez úlohu a jedinečný kód na vyučovacie hodiny v mojej neprítomnosti a spätnú väzbu aj cez sociálne siete. Veľkým prínosom sú na Planéte vedomostí matematické hry, ktoré nenásilnou formou spríjemňujú žiakom vyučovacie hodiny. Ak si myslia, že už bolo "učenia" dosť, vymením učenie za hru a žiaci pokojne pokračujú.  Som nadmieru spokojná, že mi Planéta vedomostí pomáha pri mojej práci so žiakmi.

ZŠ Ulica Jána Bottu 27, Trnava

Planéta vedomostí ponúka mne ale aj žiakom množstvo prezentácii a materiálov, ktoré môžeme využiť vo výučbe. Učiteľovi poskytuje množstvo materiálov (animácie, video) na základe ktorých žiak lepšie pochopí jav, dej, vzťahy...

Gymnázium sv. Františka Assiského, Malacky

Planéta vedomostí umožňuje rýchle reagovanie na situáciu v triede, či zapojiť animáciu alebo si oddýchnuť pohľadom do minulosti, rýchlo pripravené cvičenie na upevňovanie vedomostí bez zbytočného diktovania zadania.

Súkromná základná škola Funiversity, Bratislava 811 04

Učiteľovi dáva možnosť pripraviť sa na hodinu v priebehu veľmi krátkej doby, čím sa efektívnejšie manažuje čas vynaložený na prípravu učiteľa, pri príprave učiteľ môže poskladať obsah učiva z viacerých tém, prepojiť ich medzipredmetovo a pridať tiež svoje vlastné materiály prípadne odkazy na webové stránky. V neposlednom rade prepojenie s IKT technológiami a internetovým výukovým softvérom Planéta vedomostí je pre žiakov motivujúcejší, názornejší a atraktívnejší než práca s učebnicou alebo pracovnými zošitmi.

ZŠ Bratislava

Jednoznačne musím potvrdiť, že žiakovi i učiteľovi Planéta vedomostí rozširuje obzor. Obsahuje prepojenia vedomostí a poznatkov medzipredmetovo, ale i v rámci jedného predmetu na rozličné v osnovách rozseknuté celky. Žiak dostáva omnoho komplexnejší obraz o podstate a obsahu nejakého poznatku. Planéte vedomostí taktiež nemožno uprieť jej jedinečnosť v plastickosti, farebnosti, pohybe poznatkov, ktoré dieťa dostáva vedeckou formou vo svojej reči a predsa nie infantilne, ale zaujímavo, pútavo a edukačne. Smer, ktorým sa uberá ďalší vývoj Planéty vedomostí má skutočne pre nás učiteľov i žiakov veľkú budúcnosť, nakoľko pracovné zošity, interaktívna výučba a diagnostika budú tvoriť jeden na seba nadväzujúci celok, čo mi v novej koncepcii chýba. Verím i tomu, že Planéta vedomostí ovplyvní ďalší vývoj učebných osnov, metód i filozofiu vzdelávania žiakov pre život a pre radosť.

ZŠ s MŠ Margecany

Planéta vedomostí dáva učiteľovi možnosť používať už hotové prípravy, ktoré si môže podľa potreby upraviť, prispôsobiť a doplniť.  Obsahuje množstvo materiálu, čo uľahčuje prácu učiteľa na prípravu i vo vyučovacom procese, je i dobrou pomôckou, najmä v oblastiach kde napr. učiteľ nemôže pre nedostatok pomôcok vykonať pokus, či experiment /názornosť pomocou simulácií/.

Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava

Pomocou Planéty vedomostí je možné demonštrovať javy a experimenty, ktoré nie je možné modelovať na bežnej vyučovacej hodine vzhľadom na počet žiakov v triede, dostupné pomôcky a časové obmedzenie. Výhodou Planéty vedomostí je jej jednoduchá a prehľadná názornosť systematickosť a jednoduchý, pre žiakov zrozumiteľný, popis daného javu. Ďalšou výhodou je, že žiak sa k experimentom, demonštráciám a vzorovým úlohám môže vrátiť aj doma a nemusí všetko zaznamenávať do zošita na hodine, ale môže sa sústrediť na pochopenie učiva, môže spolupracovať s učiteľom a tvorivo reagovať na nové podnety, žiak je účastný pri vytváraní nového poznatku. Bez Planéty vedomostí (pri klasickom vyučovaní) sa väčšina žiakov na hodine sústredí na písanie faktov do zošita bez pomoci ich tvorby, prijímajú hotové informácie, ktoré následne memorujú a trvácnosť ich vedomostí je krátka. Ďalšou výhodou Planéty vedomostí je prepojenie jednotlivých fáz učenia: motivácia, expozícia, fixácia a spätná väzba.

SOŠ geodetická Bratislava

Skracuje čas prípravy na vyučovaciu hodinu - poskytuje možnosť používať len časť pripravených hodín, napríklad videá, applety.

SOŠ Námestovo 029 01

Planéta vedomostí zvyšuje názornosť a interaktivitu vyučovacieho procesu. Poskytuje možnosť kontroly riešení úloh, možnosť zadávania online domácich úloh  ako i možnosť kontroly času stráveného pri vypracovávaní úloh.

ZŠ Janka Kráľa, Nová Dubnica 01851

Bez Planéty vedomostí by nebolo možné dosiahnuť také názorné a hĺbkové pochopenie učiva.

ZŠ Drábova 3, Košice

Učitelia dostávajú do rúk obrovskú šancu znova pritiahnuť záujem žiakov k riešeným predmetom. Žiaci sú v dnešnej dobe silno viazaní na informačné technológie a tento fakt je potrebné aspoň touto formou využiť. Interaktívnosť Planéty vedomostí podporuje tvorbu lepšej a presnejšej predstavy o preberaných javoch a skutočnostiach a motivuje tiež k efektívnejšiemu vypracovávaniu domácich úloh cez portál Naučsaviac.sk.

Gymnázium Michalovce

Ja si myslím, že Planéta vedomostí pozitívne vplýva na všetky fázy vyučovacieho procesu. Hlavne však na motivačnú, expozičnú a fixačnú. V diagnostickej fáze by som možno skôr volil otázky a úlohy podľa vlastnej predstavy a kritérií. Všeobecne nevidím momenty, ktoré by Planéta vedomostí nevedela pokryť.

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Planéta vedomostí poskytuje nové - doplňujúce podnety, námety, rozširujúce učivo, medzipredmetové prepojenie, vizualizáciu predmetov a sledovanie priebehu javov. Pri nižších ročníkoch gymnázia využívam jednoduchšie časti lekcie, základné metodické materiály. Pri vyšších ročníkoch nadstavbové časti lekcií. Výborným doplnkom sú videozáznamy dejov, simulácie. Obrovskou výhodou je využívanie portálu Naučteviac.sk - príprava vyučovacích hodín podľa mojich predstáv, doplnených o odkazy na web, resp.moje prezentácie.  PV sa nám osvedčila pri príprave študentov na celoslovenské, ale najmä medzinárodné vedecké súťaže- BIO, CHE, FYZ: INEPO, IJSO, EUSO, INTEL...

Základná škola Turzovka

Planéta vedomostí dáva možnosť učiť tvorivo, nepoužívať klasické metódy výkladu a overovania vedomostí. V predmete Chémia máme k dispozícií pokusy, môžeme sa k nim vracať, kým žiaci nepochopia ich podstatu. Môžeme sprostredkovať rôzne príklady zo života aj pomocou obrázkov. Žiaci môžu priamo na hodine pri tabuli riešiť úlohy a získať tak okamžitú spätnú väzbu. V domácom prostredí môžu riešiť tie isté úlohy a overiť si svoju mieru osvojenia poznatkov. Učiteľ má v rukách veľkú zbierku úloh rôzneho charakteru aj rôznej náročnosti. So žiakmi sa dá pracovať individuálne, vyžaduje to však prípravu od učiteľa a dôkladne poznať žiakov.

ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava

Jednoznačným pozitívom Planéty vedomostí je vizualizácia - predstaviť si konkrétnu vec (rotačné telesá, pravdepodobnostné pokusy) ako aj animácie a okamžité vyhodnotenie úloh.

ZŠ Beethovenova 1, Nitra

Učiteľom Planéta vedomostí ušetrí množstvo času pri vyhľadávaní vzdelávacích materiálov na vyučovaciu hodinu a tým zníži ich zaťaženosť a zároveň zvýši kvalitu prípravy na vyučovanie.

ZŠ Nová Dedinka

Na škole máme žiaka s individuálnym učebným plánom (po úraze), na konzultáciách som použila výklad prostredníctvom Planéty vedomostí, čo ho veľmi zaujalo, a zadaním úloh som mohla pekne skontrolovať, ako dlho a ako úspešne sa problematike venoval.  Šiestak, ktorému veľmi matematika nejde, dosiahol 90% úspešnosť v riešení žiackej lekcie, čo som náležite ocenila, a bol veľmi šťastný - motivovalo ho to k ďalšej práci. Celkovo žiaci reagujú veľmi pozitívne.

Spojená škola Bratislava

Často je to názornosť pri anatómii ľudského tela a pri procesoch, ktoré prebiehajú v organizmoch. Veľmi vhodné sú videá, ktoré Planéta vedomostí poskytuje.

Spojená škola internátna Bratislava

Množstvo interaktívneho názorného materiálu, ktoré motivuje žiakov k práci, vytvára lepšie predstavy o preberanom učive... Dáva učiteľom možnosť pripraviť si akoby "scenáre" vyučovacej hodiny, ktoré možno podľa potrieb jednotlivých tried upravovať a dopĺňať aj o vlastné materiály.

Základná škola Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava

Nie je možná taká názornosť ako pomocou videí na Planéte vedomostí v predmete Chémia.

ZŠ Levice

Príprava na vyučovacie hodiny mi v počiatkoch zaberala veľa času, myslím, že pomôckou budú pripravované metodiky vydavateľstva Raabe. V predmete Chémia je výbornou pomocou veľké množstvo videí s pokusmi, ktoré na ZŠ nie je možné bežne robiť kvôli nedostatočnému vybaveniu chem. laboratórií.  Planéta vedomostí je moderný spôsob vyučovania s využívaním IKT. Pôsobíme na žiakov vo všetkých zmyslových oblastiach formami a metódami, ktoré aj deti dnešnej doby považujú za "in".

Obchodná akadémia Topoľčany

Planéta vedomostí dáva učiteľom názorné ukážky, príklady, prezentácie, interaktívnu prácu v prostredí, ktoré žiaka nedeprimuje, ale povzbudzuje k práci.

ZŠ s MŠ Slanec

Planéta vedomostí poskytuje učiteľom široké spektrum učebných materiálov, ktoré sú pre žiakov názorné. Pomocou nich má učiteľ možnosť ukázať žiakom veci, ktoré bez pomôcok (ktorých je na škole málo) demonštrovať nedokáže (napr. 3D obrázky, pokusy, animácie).  Učiteľ má tiež možnosť vytvárať pre žiakov úlohy, pomocou ktorých si overí, či žiaci porozumeli danej problematike a má hneď spätnú väzbu. Čo je super!

ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou

Pozitíva Planéty vedomostí sú: 1) okamžitá spätná väzba - cvičenia, 2) domáce úlohy - interaktivita úloh, možnosť opakovania úloh, pokusov, 3) možnosť vkladania vlastných materiálov, 4) množstvo zaujímavých príkladov z praxe, 5) sprístupnenie učiva hravou formou, 6) didaktické hry.

SPŠ stavebná Žilina 010 01

V prvom rade ide o názornosť, vytvorenie konkrétnych reálnych situácií, s čím súvisí prepojenie sprístupňovaného učiva s praxou. Každý z nás sa stretáva s otázkami typu: "Kde to využijem v živote?" A tu ponúka Planéta vedomostí v mnohom odpoveď. Názorne spracované témy, následné precvičovanie učiva a okamžitá spätná väzba, to sú hlavné atribúty vzdelávacieho dosahu Planéty vedomostí. Motivácia žiakov a študentov, v dnešnej dobe priam nevyhnutná a ťažká úloha, je jednoduchšia a prevažne prijatá. Ak sa pridá k preberanému učivu vizuálna stránka je zrozumiteľnejšie a ľahšie zapamätateľné.

ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča

Pozitívom Planéty vedomostí je najmä interaktivita so žiakmi, možnosť využiť množstvo animácií, pokusov, možnosť pracovať s pomôckami, ktoré sú pre prácu v školskom prostredí nevhodné. Ďalej je to možnosť aktuálnej zmeny výučby "in time" podľa potrieb učiteľa a žiaka, samostatnosť a časová voľba pre každého podľa jeho schopností a vedomostí. Planéta vedomostí ponúka množstvo materiálu na jednom mieste nehovoriac o možnosti si tento materiál upravovať podľa vlastných potrieb, dopĺňať o vlastné materiály, flexibilita prípravy vyučovacej hodiny pre triedy rôznej vedomostnej úrovne výberom slidov podľa náročnosti a možnosť pracovať s textom pri domácej príprave, ktorá umožňuje žiakom pracovať vlastným tempom vtedy, keď sa im chce. Nevýhodou môže byť nemožnosť pripojenia sa na internet pre všetkých žiakov. Preto by bolo vhodné mať k dispozícii aj tlačené formy materiálov.

ZŠ Ul.L.Novomeského, Trenčín

Veľmi ťažko sa mi hodnotí Planéta vedomostí, nakoľko vyučujem v 2. ročníku ZŠ a bohužiaľ, materiály pre tento ročník absentujú. I napriek tomu som sa snažila vyberať také, ktoré by aspoň trochu bolo možné použiť spolu s ďalšími IKT prostriedkami. Môžem hodnotiť hlavne simulácie a pokusy, ktoré veľmi vierohodne priblížili žiakom učebnú látku – konkrétne: pohyb vody z koreňa do vyšších častí rastlín, prenos vody v rastline, rovnováha vody v rastlinách, vplyv vody na rastlinu, adaptácia rastlín, potravový reťazec, životné procesy, prispôsobovanie, kolobeh vody, denné zmeny, vyhynutie druhov, prečo sa voda mení atď. PV považujem za úžasný materiál, ktorý deťom dá to, čo klasická škola dať nemôže – konkrétnosť, predstavivosť, tvorivosť, individuálny prístup, účinnú spätnú väzbu, zvýšenie aktivity a tým pádom kladný vzťah k vyučovaniu. Pri súčasnom nedostatku učebníc považujem PV za adekvátnu náhradu – samozrejme za predpokladu, že žiaci majú prístup na internet /v mojej triede nemajú prístup len traja žiaci/ a za predpokladu rozšírenia Planéty vedomostí na I. stupeň – všetky vyučovacie predmety podľa ISCED 1.

Gymnázium Liptovský Hrádok

Pomocou animácií a simulácii som mohol ukázať žiakom experimenty a javy, ktoré by inak nemohli pozorovať - napr. z jadrovej fyziky, kinetickej teórie plynov, termodynamiky... Vďaka Planéte vedomostí som mohol zadávať žiakom zaujímavé domáce úlohy, dostal som okamžite spätnú väzbu, ktorým častiam učiva musíme ešte venovať čas na vyučovacej hodine. Žiaci majú tiež možnosť naštudovať si samostatne niektoré časti učiva a na vyučovacej hodine riešiť problémové úlohy. Učiteľ sa pripraví na vyučovaciu hodinu podľa výsledkov z domácej úlohy.

Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava 85203

V súčasnom vyučovaní prírodovedných predmetoch je nevyhnutná motivácia vo vzdelávaní, a tou je program Planéta vedomostí.

Spojená škola Slovenská Ľupča

Lepšia názornosť vyučovania pomocou animácií, sledovanie času, kedy si žiaci zvyčajne robia domáce úlohy (ak úlohy zadáva učiteľ prostredníctvom Planéty vedomostí).

ZŠ s MŠ Banská Belá

Maximálne prepojenie teórie s praxou, veľa názorných príkladov, aktivita žiakov je vyššia, lepšia motivácia, ak sa učia pomocou PC, ochota pracovať samostatne i v skupinách, viesť dialógy, diskusie.

Gymnázium Spišská Stará Ves

Portál Planéta vedomostí má jednoducho ovládateľné a názorné prostredie pre učiteľov. Je v nej obsiahnuté množstvo materiálov, ktoré môže učiteľ zaradiť do prezentácií alebo cvičení. Pri vyhľadávaní materiálov je možné využívať interdisciplinárne vzťahy a riešiť tak komplexnejší pohľad na problematiku. Využívanie úloh pre žiakov aj v domácom prostredí a ihneď aj spätná väzba na koľko percent a s akými chybami zvládali domácu úlohu je silným motivačným faktorom aj pre učiteľa, ktorý nemusí sedieť pri opravách písomiek a zošitov. Pri rôznorodých záujmoch žiakov (resp. pri integrovaných a nadaných žiakoch) je možné využiť rôzne úlohy. Práve v prírodovedných predmetoch, kde je prepojenie s praxou, resp. s experimentami, ktorých realizácia trvá príliš dlho, resp. školy nemajú vhodné pomôcky, sa simulácie a animácie stávajú silným nástrojom v rukách učiteľa.

ZŠ s MŠ Čimhová

Učitelia majú rozhodne veľké možnosti pri prácou s Planétou vedomostí. Je iba na nich, či si tento spôsob učenia a učenia sa vyberú. Na 1. stupni som vyskúšala prírodovedu. Tento spôsob učenia nadchol mňa i mojich žiakov.

ZŠ Zlaté Moravce

Žiaci radi pracujú na počítačoch a moment keď sa dozvedia, že hodina bude práve touto formou je pre nich zaujímavejší. Väčšina sa doma na počítačoch len hrá a preto je to pre nich v škole potom príjemnejšie.

ZŠ Trstená

Bez použitia Planéty vedomostí, by sa názornosť napr. na molekulovej úrovni v škole nedosiahla. To, čo bolo žiakom ťažko predstaviteľné napr. zrážky atómov, aby prebehla chemická reakcia, či dopad svetla na sietnicu, čo spôsobujú zvukové vlny v uchu. Žiaci môžu vidieť mnoho pokusov, ktoré sa v škole napr. bez digestora nedajú robiť. Jedinečnou výhodou je variabilita ukážok z bežného života, ktoré by učiteľ v takomto množstve žiakom nepriniesol, neukázal, ostalo by pri hovorenom slove. A práve aplikáciou na bežný každodenný život žiaci nachádzajú zmysel učenia. Keď si zoberieme fakt, že bežne sa učiteľ pripravuje na 4 rôzne vyučovacie hodiny z časových dôvodov, či z nedostatku vhodných materiálov by nepripravil takéto zaujímavé, názorné vyučovacie hodiny. V neposlednom rade je dôležitá okamžitá spätná väzba, ktorú Planéta vedomostí formou interaktívnych cvičení poskytuje bezprostredne. Pozitívne je aj to, že žiaci môžu pracovať doma. Vieme, aký je vzťah žiakov ku klasickým učebniciam. Prostredníctvom Planéty vedomostí, si môžu svoje vedomosti utvrdiť aj prostredníctvom toho, čo ich baví, prostredníctvom počítača. A takto aspoň určitý čas, ktorý by žiaci aj tak pri počítači trávili je strávený cielene, efektívne a pri tom si často ani neuvedomujú, že ide o formu učenia. Vyhovuje im, že si sami určujú tempo, ako aj čas, kedy budú vypracovávať úlohy, či možnosť opraviť sa. Ja osobne ďakujem všetkým, ktorí nám takýmto spôsobom pomohli pri zefektívnení vzdelávania našich budúcich generácií.

Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou

Žiaci majú pri práci s Planétou vedomostí veľa podnetov k učeniu. Na hodine používajú interaktívne videá a zvukové nahrávky, ktoré im viac prepoja teóriu s praktickým využitím. Každú chvíľku sa deje niečo iné a nie je to pre žiakov fádne. PV spestruje vyučovanie a tak sa hodiny stávajú pre žiakov pútavejšie.

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Planéta vedomostí dáva učiteľom možnosť názorne ukázať žiakom rôzne aspekty chémie a biológie.Veľkým plusom sú rôzne animácie, ktoré približujú žiakom už tak veľmi abstraktnú chémiu a vedia si tak následne všetko predstaviť. Ďalšou výhodou vo vyučovaní chémie pomocou Planéty vedomostí sú obrázky vzorcov zlúčenín, ktoré by inak musel učiteľ kresliť na tabuľu. Tak isto pokusy už žiaci nemusia robiť sami, ale ich pomocou Planéty vedomostí učiteľ ukáže.

Stredná priemyselná škola Martin

Planéta vedomostí zvyšuje motiváciu, zlepšuje sociálnu klímu na vyučovaní, umožňuje lepšiu predstavivosť, dáva žiakom možnosť pracovať vlastným tempom, poskytuje okamžitú spätnú väzbu, umožňuje žiakom vzdelávať sa v predmete nielen v škole, ale aj doma.

Spojená škola Komárňanská, Nové Zámky 940 67

Kladne hodnotím rôznorodosť materiálov, nové nápady, moju vyššiu motivovanosť, prepojenosť s praxou.

ZŠ Nádražná Partizánske

Jednoznačnou výhodou je rýchly prístup k materiálom, ktorý umožňuje efektívnu prípravu učiteľa na vyučovacie hodiny. Pozitívom je aj rýchla a komplexná väzba z testovania vedomostí.

ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

Planéta vedomostí uľahčuje prácu učiteľa a umožňuje zefektívniť hodiny prírodovedných predmetov na škole. Veľmi oceňujem to, že učiteľ si môže vybrať iba tie časti na vyučovaciu hodinu, ktoré mu vyhovujú a doplniť vlastnými materiálmi. Videá a animácie pekne navedú žiakov k pochopeniu učiva, vyučovanie sa tak stáva pre nich názornejšie, zrozumiteľnejšie, zábavnejšie. Planéta vedomostí veľmi zaujala učiteľov aj žiakov našej školy. Je to dobrá pomôcka, pri výklade uľahčuje prácu učiteľovi názornými ukážkami. Prínosom je, že žiak má možnosť vidieť a vypočuť si výklad učiva aj viackrát a potom si ho následne precvičiť. Planéta vedomostí je skutočnou studnicou informácií pre našich žiakov. Výborne dopĺňa vyučovanie rôznymi animáciami, grafmi, schémami a obrázkami. Rozličné typy úloh sú pre žiakov netradičné a s očakávaním čakajú vyhodnotenie správnosti riešenia. Portál Naučteviac.sk je výborným doplnením Planéty vedomostí, pretože si učiteľ môže „poskladať“ vyučovaciu hodinu ľubovoľne, podľa potreby doplniť vlastné obrázky, prezentácie či odkazy na internetové stránky. Učiteľ tak môže žiakom priniesť kúsok skutočného života na vyučovanie. Cvičenia a všetky materiály sú pre žiakov také zaujímavé, že si neustále vyžadujú vytváranie nových zadaní - Naučsaviac.sk je ich spoločníkom pri domácej príprave. Ďakujem aj za žiakov našej školy za skvelú možnosť vyskúšať si prácu s portálom Naučteviac.sk a Planétou vedomostí. Veríme, že sa už v budúcom školskom roku stane PLANÉTA VEDOMOSTÍ našim každodenným priateľom a pomocníkom.

ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

Ja už robím s Planétou vedomostí druhý rok a myslím si, že Planéta vedomostí mi dala do rúk nástroj, ktorým som si pritiahla záujem žiakov o chémiu. Chémia ako predmet je veľmi náročná a preto je potrebné ju deťom vysvetľovať pomocou všetkých možných dostupných prostriedkov, nielen pomocou klasických učebnicových textov prerobených do poznámok, ale práve simuláciami, animáciami a interaktívnými cvičeniami, ktorými si hneď môžu overiť či vysvetlené správne chápu, poprípade sa ešte pri cvičeniach opýtať na nepochopené alebo zle pochopené. Ja sa snažím všetky nástroje z digitálneho obsahu Planéty vedomostí ešte žiakom okomentovať a zapísať si základné poznámky, aby si pri fixácií a domácej príprave vedeli spomenúť na videné a počuté. Chémia je spracovaná pre záklanú školu veľmi dobre. Aj keď ešte témy nie sú spracované podľa ISCED2 pri príprave pomocou portálu Naučteviac.sk sa dajú vybrať nástroje, ktoré aj skúsenému aj začínajúcemu učiteľovi pomôžu pri príprave hodiny aj jej samotnej realizácií. Nájdu sa aj témy, ktoré v Planéte nie sú rozpracované, alebo sú rozpracované na vyššej úrovni ako to vyžaduje štátny vzdelávací program pre daný stupeň vzdelávania, ale to je už na výbere a posúdení učiteľa. Jednoznačne je to pre deti zaujímavé a motivujúce, aj keď zo začiatku to brali ako kino. Popočúvam, popozerám a nemusím si pamätať, postupne sa naučili, že sa vlastne s Planétou učia a počuté z úst učiteľa si doplnia audiovizuálnym a interaktívnym obsahom Planéty vedomostí. Niekedy sú hodiny také pútavé, že žiaci sa divia, že už zvoní. V matematike sa častejšie objavujú chyby a témy sú zložitejšie prezentované. Fandím Planéte vedomostí a veľmi si prajem aby sme o ňu po testovaní neprišli.

ZŠ Hurbanovo, Nám. Konkolyho Thege č.2

Hlavným prínosom Planéty vedomostí je simulácia časovo náročných  pokusov. Kladne hodnotím aj jej technické prevedenie.

ZŠ Piešťany

Modernizácia škôl bola v minulosti zameraná prevažne na budovanie učební vybavených počítačovou technikou za peniaze z únie, ministerstvo skrátilo rozpočet pre vzdelávanie a modernizáciu škôl z vlastných zdrojov. Na počítačové učebne boli využité učebne ktoré sa nevyužívali sústavne, hlavne špeciálne učebne určené na vyučovanie fyziky a chémie. V súčasnosti je prevažná väčšina škôl bez špeciálnych učební a vyučujúci predmetov fyzika a chémia nemajú možnosť ukázať žiakom takmer žiadne názorné pomôcky aj napriek tomu, že na školách ešte sú k dispozícii. Najviac bol postihnutý predmet chémia. Rôzne laboratórne práce sa z bezpečnostných dôvodov v klasickej triede nedajú realizovať. Podobne je to s fyzikou, najmä s učivom o elektrine, akustike, astronómii a pod. Planéta vedomostí aspoň názornými ukážkami, animáciami a videoukážkami umožňuje názorne ukázať a vysvetliť žiakom preberané učivo. Tiež príslušnými cvičeniami je možné prebrané učivo precvičiť a upevniť. Je treba priznať, že niektoré animácie sú názornejšie ako by sa dalo dosiahnuť v laboratórnych podmienkach. Na druhej strane je pravda, že čo si žiaci vyskúšajú vlastnými rukami to si lepšie zapamätajú. Ideálna by bola kombinácia Planéty vedomostí s praktickou činnosťou v špeciálnych učebniach. Raz možno pracovníci vlády a ministerstva pochopia, že šetrenie v oblasti vzdelávania už od základnej školy prináša spoločnosti oveľa väčšie straty ako sú získané úspory.

ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

Jednoznačným pozitívom je názornosť. Množstvo pokusov, animácií a názorných predvádzaní s možnosťou nekonečného opakovania je fantastické. Na hodine s vlastným úsilím nikdy nedokážem toľko názorných ukážok predviesť. Ďalšou neskutočnou výhodou je to, že deti môžu doma samé pracovať a vracať sa k veciam, ktoré na hodine nepostrehli.

ZŠ L. Novomeského, Lučenec

Bez Planéty vedomostí by nebolo možné mať tak výbornú spätnú väzbu o práci žiakov doma, pri riešení úloh zadaných učiteľom. Učiteľ by nevedel zistiť, či si žiak s úlohami poradil sám, alebo použil pomôcku a koľko času venoval riešeniu úloh.

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

Ako učiteľku prírodovedných predmetov ma najviac oslovili pokusy, konkrétne fyzikálne. Na klasických vyučovacích hodinách sa stane, že kým sa pripraví demonštračný pokus, chvíľu to potrvá a pozornosť študentov sa rozptýli. Ale ak študentom spustím akýkoľvek experiment z Planéty vedomostí, tak ich to určite zaujme, prípadne dokážu po pozastavení videa resp. animácie polemizovať o tom, čo asi bude nasledovať. Pozrela som si aj videá v chémii (využíva ich moja kolegyňa), sú pripravené veľmi názorne, v škole nemáme podmienky, aby sa všetky tieto pokusy dali realizovať.

ZŠ s MŠ Krajné

Planéta vedomostí znamená pre učiteľa ušetrenie času pri príprave na vyučovaciu hodinu, je to aj efektívny nástroj pri objasňovaní učiva, poskytuje možnosť diferencovane pristupovať k zadávaniu domácich úloh pre skupiny slabších, priemerných, či nadpriemerných žiakov.

Gymnázium Hubeného 23, Bratislava 834 08

Výhodou Planéty vedomostí je možnosť pripravovať didaktické materiály na rôzne typy hodín pre všetky vekové skupiny žiakov a tým zvyšovať motiváciu a odbúravať stereotyp na hodinách. Za prínos považujem možnosť komunikácie so žiakmi aj v čase mimio vyučovania, napr. pri riešení domácich úloh.

Gymnázium Vráble

Jednoznačne veľká názornosť a modelovanie takých dejov, ktoré reálne človek nedokáže zmyslami postihnúť. Možnosť priebežne sledovať vypracovávanie domácich úloh.

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Na Planéte vedomostí najviac oceňujem jej názornosť, dynamickosť a prepojenie s praxou. Veľmi dobrá je možnosť zadávať žiakom domáce úlohy a ľahká kontrola ich vypracovania zo strany vyučujúceho.

Základná škola Krásno nad Kysucou

Učiteľom dáva Planéta vedomostí možnosť prakticky si overiť ako žiaci pochopili učivo prostredníctvom rôznych úloh. Zároveň učiteľ môže využiť rôzne animácie, pokusy na ktoré nemá v škole vhodné pomôcky.

SŠ SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica

Školský vzdelávací program zostavujeme podľa ŠVP, ktorý združil predmety do vzdelávacích oblastí a upravil dotáciu vyučovacieho času pre jednotlivé predmety. Obsah učiva je predimenzovaný množstvom teoretických poznatkov, ktoré nie sú pre všetkých žiakov pochopiteľné, alebo len veľmi málo súvisia s každodenným životom. Planéta vedomostí je prínosom pre všetky fázy vyučovacej hodiny, svojim obsahom napomáha učiteľovi pripraviť hodiny pre žiakov atraktívne, motivačne, okamžite využíva spätnú väzbu a medzipredmetové vzťahy. Žiaci si môžu individuálne poznatky opakovať, upevňovať a aplikovať, čím si dopĺňajú zníženú dotáciu hodín primerane svojim schopnostiam.

ZŠ Ľutina

Bez použitia Planéty vedomostí nie je možné dostatočne presvedčivo sprítomniť žiakom najmä reálne pokusy a vzťahy, ktoré sa na škole uskutočniť z akýchkoľvek dôvodov nedájú. Taktiež len s veľkým úsilím je možné inými prostriedkami dosiahnuť porovnateľnú interaktivitu a okamžitú spätnú väzbu ako s Planétou vedomostí. Planéta vedomostí je pre nadaných žiakov cieľovo a predmetovo zameraný zdroj overených vedeckých poznatkov výhodnejší ako len internet.

ZŠ s MŠ Hažlín 086 14

Prínosom Planéty vedomostí sú: 1. Animácia dejov a javov, názornosť 2. Motivácia žiakov pracovať aj doma 3. Rýchla prístupnosť materiálov na hodine 4. Možnosť dopĺňať si vlastnými materiálmi 5. Možnosť zadávať domáce úlohy cez internet 6. Slovný doprovod animácií.

ZŠ Čáry

Planéta vedomostí je vynikajúci nástroj pre učiteľov i žiakov z hľadiska motivácie, vysvetľovania preberaného učiva, fixácie poznatkov i získania spätnej väzby. Lekcie, animácie, simulácie, videá prinášajú žiakom maximálnu názornosť a prehľadnosť. Žiaci sa učia viacerými zmyslami naraz - vidia, počujú. Umožňuje kedykoľvek sa vrátiť, zopakovať, vysvetliť. Planéta vedomostí dovoľuje žiakom učiť sa vlastným tempom, podporuje ich logické myslenie, čitateľskú gramotnosť. Učiteľ obohacuje svoj výklad o názorné a praktické príklady, dôkazy, logické hry - spája sa vyučovanie s praktickým životom.

ZŠ s MŠ s VJSaM Veľký Kýr

Keďže kabinet fyziky máme, nie najlepšie vybavený, niektoré animácie a simulácie veľmi pomohli a pomôžu "DÚFAM" aj v budúcnosti. Z matematiky sme niektoré príklady ilustrovali krátkymi filmovými ukážkami.  Kolegyňa využila na predmetoch chémia, biológia niektoré pokusy, animácie či film. Výhodné boli najmä pri pokusoch, ktoré v laboratóriu nemôže spraviť - buď nemáme pomôcky alebo sú nebezpečné. Z animácii a filmov to však žiaci vidia dostatočne dobre.

ZŠ Sekule

Veľa príkladov z praxe, rýchla spätná väzba, možnosť animácií, ktoré by neboli v bežných podmienkach realizovateľné. Zapojenie viacerých zmyslov do procesu učenia sa.

ZŠ Valaská Belá

Použitím Planéty vedomostí sa na vyučovaní zvýšila názornosť. Vyučovanie je efektívnejšie, pretože žiaci pracujú samostatne na daných úlohách a je možnosť okamžitej kontroly.

ZŠ s MŠ Ždiar 255

Planéta vedomostí prináša variabilitu, možnosť simulácií, ktoré by počas vyučovania nebolo možné z časových dôvodov realizovať.

ZŠ Kriváň

Planéta vedomostí poskytuje množstvo materiálov, ktoré možno využiť vo všetkých častiach hodiny - motivácia, výklad, utvrdenie a precvičovanie učiva, tiež na overovanie získaných poznatkov. V období testovania digitálnych učebníc sme na našej škole odučili množstvo vyučovacích hodín s využitím Planéty vedomostí. Vyučovanie bolo pre žiakov pútavejšie, zaujímavejšie, atraktívnejšie. Žiaci mohli získať poznatky, ktoré v klasickej učebnici nenájdu. Hodiny boli dynamické a deti oveľa aktívnejšie. Neustálym sústredením a riešením úloh, tém sa dané učivo neučili naspamäť, ale boli podnecovaní kreatívne myslieť a sami vyvodzovali, prichádzali na správne úvahy, riešenia, odpovede. Učenie bolo zábavné, nie stereotypné. Študentom boli prostredníctvom portálu Naučsaviac.sk zadávané aj domáce úlohy, ktoré riešili väčšinou so 100% účasťou. Len málo našich žiakov nemá doma internet, títo mohli riešiť úlohu v škole po vyučovaní. Pre deti to bol skutočne atraktívny a zábavný spôsob aktívneho učenia sa a učiteľ získal prehľad nielen do akej miery žiak úlohu zvládol, ale aj aký čas jej venoval, koľkých chýb sa dopustil, či použil pomôcky. Týmto spôsobom sa odstránilo odpisovanie úloh pred hodinou. Vzorové metodiky poskytujúce komplexnú prípravu na vyučovaciu hodinu sú neoceniteľnou pomôckou pre učiteľa a asi jedinou tohto druhu. Sú zdrojom inšpirácií a tiež šetria čas učiteľa. Sme radi, že sme boli jednou zo škôl, ktoré mohli testovať digitálne učebnice a dúfame, že od septembra 2011 budeme môcť naďalej využívať Planétu vedomostí. Tešíme sa tiež na kompletné metodické príručky.

ZŠ Podbrezová

Planéta vedomostí je zdrojom názornosti dejov, motivácie, pestrosti.

ZŠ Českoslov. armády, Prešov

Planéta vedomostí poskytuje rôznorodý materiál, množstvo motivačných nápadov, ktoré jednoznačne podporujú predstavivosť a názornosť žiakov. Zaujímavý priebeh vyučovacej hodiny posilňuje vzťah k učeniu, formuje sa samostatnosť a nezávislosť žiaka. Žiaci uprednostňujú zaujímavé úlohy, ktoré vyžadujú tvorivý prístup, fantáziu a vynaliezavosť. Takýchto úloh je v Planéte vedomostí dostatok. Čo je príjemné, zábavné a vzrušujúce spôsobí príťažlivosť učenia. Vďaka Planéte vedomostí môže učiteľ rozhodnúť akou formou zadá úlohy; kontrolovať vyriešené úlohy doma; diferencovať a prispôsobiť zadania aj integrovaným žiakom. Planéta vedomostí je impulzom pre učiteľa, umožňuje mu konfrontovať profesionálnu činnosť s novými pohľadmi.

ZŠ s MŠ Harichovce

Planéta vedomostí dáva učiteľovi množstvo kvalitných rôznorodých materiálov na vysokej úrovni. Dáva možnosť prispôsobiť si pripravené hodiny pre jednotlivé skupiny žiakov, podľa úrovne vedomostí...

ZŠ s MŠ Jakubany

Prvé stretnutie žiakov s Planétou vedomostí sa nieslo v duchu veľkého obdivu. Veľa animácií a praktických ukážok dáva žiakom možnosť zlepšovať svoju predstavivosť a získané poznatky tak prenášať do bežného praktického života. Je veľmi jednoduché s Planétou vedomostí predstaviť žiakom najmä javy, ktoré by sme im inak nemohli pre krátkosť času či nedostatok prostriedkov ukázať. Z hľadiska zadávania domácich úloh hodnotím túto možnosť za veľmi pozitívnu, ešte nikdy nerobili žiaci domáce úlohy s takou radosťou, je pre nich oveľa jednoduchšie zaklikávať a dopisovať jednoduché odpovede, ako vypracovávať kompletné riešenie zdĺhavého príkladu. Mohokrát si ani neuvedomia, že doma vyriešia s Planétou vedomostí podstatne viac príkladov (z matematiky) s väčšou chuťou, ako keď im zadáme množstvo stereotypných cvičení z učebnice.

ZŠ Devínska 12, Nové Zámky

Bez Planéty vedomostí by určite chýbala flexibilita hodín podľa potrieb daných žiakov.

Gymnázium, Sobrance

Zefektívnenie prípravy na vyučovanie, okamžitá spätná väzba, reálny experiment - videozáznam, príklady praktického využitia, využitie rôznych animácií, videí, ilustrácií, logické hry, príklady z praxe...

Gymnázium Bilíkova, Bratislava 84419

S Planétou vedomostí sa oveľa jednoduchšie pracuje učiteľovi počas všetkých fáz vyučovacej hodiny, pretože poskytuje žiakom bohatý zdroj informácií podaných zaujímavo, pútavo a v súvislostiach. V prípade použitia interaktívnej tabule je hodina pre žiakov ešte zábavnejšia, majú chuť zapojiť sa a hravou formou sa niečo naučiť. Učiteľ nie je schopný v rámci časových možností pripraviť si na vyučovanie také množstvo materiálov, ktoré ponúka PV, čo je veľká pomoc.

ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

Planéta vedomostí poskytuje predovšetkým doplňujúce informácie prezentované zaujímavou formou. Ďalším pozitívom je aktívne zapájanie žiakov prostredníctvom interaktívnych cvičení, ktoré sú presne prispôsobené danej téme s možnosťou okamžitej spätnej väzby. A ako ďalšie pozitívum hodnotím aj formu spracovania metodickej príručky, pretože poskytuje veľa alternatívnych úloh pri jednotlivých úlohách.

Gymnázium  Vranov nad Topľou

Planéta vedomostí je prehľadný učebný materiál vhodný na použitie v ľubovoľnej fáze vyučovacieho procesu, s možnosťou vlastného výberu vhodných snímkov.

SOŠ Levice

Planéta vedomostí dáva veľa podnetov v motivačnej časti vyučovacej hodiny, pomáha vo vyučovaní predmetov, z ktorých nie je potrebné pripraviť žiaka na záverečné a maturitné skúšky. Tu PV trocha pomôže v motivácii, ale väčšina prípravy je na žiakovi, jeho samostatné štúdium.

ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica

Aj ležiaci žiak má možnosť postupovať individuálnym tempom, v prípade nevoľnosti či vyšetrenia môže prácu prerušiť a pokračovať v nej neskôr. Často sa u nás v triede stretávajú žiaci rôznych ročníkov i škôl. Vďaka tomu, že učebná látka je učiteľom prezentovaná s vysokou názornosťou, žiaci môžu pracovať samostatne a učiteľ im individuálne pomáha podľa potreby a tempa každého dieťaťa. Pomocou počítača a portálov pedagóg úspešne aktivizuje pozornosť žiakov, ktorí sú vplyvom diagnózy a liečby často unavení, depresívni, apatickí, mnohokrát aj so zníženým sebavedomím. Deti sa na túto novú formu učenia tešia, lebo aj na nemocničnom lôžku môžu aspoň virtuálne robiť chemické či fyzikálne pokusy alebo názorným spôsobom pochopiť základné matematické pojmy. Pedagógovia sa pravidelne stretávajú na školeniach v rámci našej školy, učia sa pracovať v tomto prostredí, aby sa digitálne učebnice využívali nielen na vyučovaní, ale aj v činnosti školského klubu detí. Nové vzdelávacie portály sa tak stali v nemocničnej škole súčasťou našej každodennej práce.

Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Ak si učiteľ pripraví materiály do Planéty vedomostí, dostane sa v ktoromkoľvek mieste a čase k týmto materiálom a taktiež pri spolupráci s inými učiteľmi, čo nie je možné bez prostredia PV.

ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

Pozitívne postrehy: práca je zábavnejšia, zrozumiteľnejšia, názornejšia a hlavne menej náročná pre experimenty. Jednotlivé materiály treba však vyberať prezieravo podľa vedomostnej úrovne v jednotlivých triedach.

Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

Oveľa lepšia názornosť. Napr. v matematike pri tvorbe grafov je to veľmi dobre využiteľné. Skúsenosti kolegov s využívaním interaktívnych pokusov z fyziky a chémie sú jednoznačne pozitívne nakoľko materiál potrebný na pokus je nie vždy dostupný v školách.

Súkromná hotelová akadémia Prešov 080 01

Planéta vedomostí zefektívňuje našu prípravu na vyučovanie. I keď sprvoti sa zdá náročnejšia, rozšírený záber prípravy môže viesť k trvácnejšiemu účinku výučby. Digitálna forma Planéty vedomostí obohacuje možnosti vyučovania a svojím rozsahom podporuje interdisciplinárny charakter vyučovacích hodín. Cvičenia a úlohy sú zostavené spôsobom, ktorý nabáda k okamžitej spätnej väzbe. Pre mňa ako učiteľku matematiky priniesla Planéta vedomostí možnosť efektívnejšie vysvetliť procesy, ktoré sa odohrávajú okolo nás a do tohto procesu vtiahnuť aj žiakov, aby si uvedomovali význam matematiky v každodennom živote. Planéta vedomostí zároveň umožní vzdelávanie učiteľov a žiakov bez časového a priestorového limitu.

Základná škola J. A. Komenského, Revúca

Planéta vedomostí dáva učiteľom veľmi veľa, ale zároveň im berie čas potrebný na prípravu. Ale dôležité čo dáva : - možnosť odprezentovať - videá, rôzne pokusy na ktoré by ináč bolo treba veľa času a iste by neboli tak perfektne prevedené - zaujímavú a pútavú formu vyučovania - zaujímavú a jednoduchú formu domácich úloh - spopularizovanie "ťažkých": predmetov - Matematika, Fyzika, Chémia, ... - interaktívnu formu vyučovania, veľmi záživnú - prechod od tradičnej školy ku modernej - konečne!

Gymnázium Myjava

S použitím Planéty vedomostí sa vysvetľujú a ozrejmujú nové poznatky oveľa jednoduchšie. Žiaci učivu lepšie porozumejú a dlhšie si ho pamätajú. Proces opakovania učiva v domácom prostredí pomocou Planéty vedomostí je rýchly, efektívny a dobre kontrolovateľný. Planéta vedomostí je vynikajúcim pomocníkom vo vyučovacom procese jednak pre učiteľa, ale hlavne pre žiaka.

ZŠ Gbelce

Na našej škole nemáme chemické laboratórium, takže veľmi radi sme uvítali pokusy, videá o prípravy skla či cementu...

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Množstvo materiálu, vizuálne spracovanie, možnosť práce detí z domu, napr. aj dlhodobo chorých, okamžitá spätná väzba.

Gymnázium Jána Bosca, Šaštín-Stráže

Učenie prostredníctvom Planéty vedomostí je názorné a motivujúce pre študentov. Prostredníctvom animácií môžu lepšie pochopiť niektoré prírodné a chemické deje, prostredníctvom úloh si overiť svoje nadobudnuté poznatky. Je to skvelá príležitosť ako urobiť učenie zaujímavejším a pútavejším a možno aj vzbudiť väčší záujem študentov o jednotlivé predmety ako napr. chémia.

ZŠ Požiarnická, Košice

Myslím si, že najväčším problémom súčasného školstva sú učebnice. V mnohých prípadoch na školách chýbajú (hlavne v reformných ročníkoch) a často krát učitelia nové učebnice považujú za "nepoužiteľné". Planéta vedomostí ponúka plnohodnotnú náhradu klasických učebníc s obrovským bonusom - mnohými ďalšími vymoženosťami ako sú napr. názorné ukážky (animácie), možnosť uskutočniť pokus bez pomôcok a v neposlednej rade medzipredmetové vzťahy. Umožňuje učiteľovi na jednej stránke nájsť informácie, ktoré by možno musel hľadať na desiatich - šetrí tým čas prípravy. Určite som tu nenapísala všetky pozitíva, lebo sa to ani nedá - je ich naozaj veľa. Azda nakoniec vlastná skúsenosť - potrebovala som si narýchlo pripraviť prezentáciu o uhloch a zvládla som to asi za 15 minút, čo by mi bez Planéty vedomostí trvalo možno aj hodinu.

ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom

Planéta vedomostí dáva učiteľom do rúk moderný a pre žiakov veľmi atraktívny prostriedok učenia sa. Hlavnou výhodou je veľká názornosť dosiahnutá prostredníctvom simulácií a animácií, prepojenosť teórie s praktickým využitím poznatkov a tiež aj možnosť vytvárať ucelený systém poznatkov využívaním medzipredmetových vzťahov. Veľkým prínosom je aj záujem žiakov o riešenie domácich úloh /žiaci si ich sami žiadali/. Veľmi pozitívne hodnotím aj rôzne cvičenia dôležité pre získavanie spätnej väzby od žiakov. Výhodu vidím aj v možnosti využívať Planétu vedomostí suplujúcimi učiteľmi, ktorí nie sú odborníkmi pre daný predmet.

Spojená škola Spišská Nová Ves

Pedagóg má k dispozícií neskutočné množstvo informácií, obrázkov, prezentácií. Planéta vedomostí uľahčuje prípravu pedagóga na vyučovaciu hodinu. Hodina dostáva iný rozmer. Veľmi pekne sa dajú materiály Planéty vedomostí využiť aj v medzipredmetových vzťahoch.

Spojená škola Belá 01305

Planéta vedomostí učiteľom uľahčuje prípravu na vyučovanie nielen časovo, ale aj kvalitou.

ZŠ Bernolákova, Holíč

Ak vedieme vyučovací proces s klasickými pomôckami, ktoré máme k dispozícii názornosť je v nedohľadne. Netvrdím, že každá téma si vyžaduje názorný výklad. V chémii si ešte vystačíme s rôznymi pokusmi, ale je veľa takých, ktoré sa v školskom laboratóriu nedajú alebo nemôžu uskutočniť. Podobne, no skôr ešte horšie sme na tom vo fyzike. A práve tu vidím vzdelávací dosah, ktorý bez Planéty vedomostí nemôžeme dosiahnuť - názornosť, aktuálne prepojenie učiva s praxou a pod.

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Planéta vedomostí mi umožnila poskytnúť mojim žiakom ukážky reálnych chemických pokusov, keďže nemám laboratórium. Je to pomôcka pre lepšiu predstavu a pochopenie daných dejov. Na biológii som im mohla ukázať ako funguje ľudské telo, čo žiakom uľahčuje prípravu na vyučovanie a získali oveľa presnejšiu a reálnejšiu predstavu ako mali doteraz z obrázkov. Okrem toho na klasických hodinách nie sú žiaci až takí aktívni v riešení úloh, ako boli na hodinách s využitím Planéty vedomostí.

Základná škola Komenského 23, Bardejov

Javy, výklady a pokusy, ktoré sú zaznamenané na videách a animáciách Planéty vedomostí si môžeme pozastaviť, vrátiť, prípadne spätne prehrať. Mnoho pokusov a simulácií by v bežnom prostredí triedy nebolo možné uskutočniť, alebo len s veľkými problémami. Veľkou výhodou pre motiváciu sú aj hry a cvičenia, ktoré si môžu žiaci aj učitelia okamžite vyhodnotiť a tak získať spätnú väzbu o získaných vedomostiach. Žiaci si môžu doma individuálne podľa pracovného tempa precvičiť učivo a prípadné nedostatky konzultovať s vyučujúcim.

ZŠ Mudrochova ul., Senica

Planéta vedomostí prináša výborný motivačný aspekt s okamžitou spätnou väzbou. Animácie a simulácie sú neoceniteľné pri navodení témy alebo problému. Okamžite po objasnení javu si žiak v časti B môže vyskúšať formou úlohy, ktorej správnosť je zvukovým signálom vyhodnotená, či danú problematiku pochopil. Striedajú sa rôzne formy zadávania otázok a ich riešenia, čo žiakov neustále drží v pozornosti - nesklzáva do jednotvárnosti a monotónnosti. Pokusy s reálnymi pomôckami sú časovo aj materiálne neporovnateľne náročnejšie a nie všetky z pomôcok sú na škole k dispozícií. Výhodou simulácií je fakt, že žiak môže pomocou tlačidiel meniť aktuálny stav (napr. teplotu, hrúbku materiálu, rýchlosť pohybu) a okamžite vidí reakciu na dané zmeny - čo sa pri reálnych pokusoch nedá takto variovať. Učiteľ môže diferencovať náročnosť materiálov, ktoré na vyučovaní použije podľa zostavenia skupiny žiakov, s ktorou pracuje. Výhoda projektu je i vo fixačnej fáze. Zadávanie domácej úlohy formou vyriešenia žiackej lekcie je veľkým prínosom. Žiak, ale aj jeho rodič získava okamžite prehľad o svojich vedomostiach, získava potrebné zručnosti na prácu s IKT a učiteľ získava prehľad o žiakovych schopnostiach - získa i percentuálne ohodnotenie žiakovej práce s možnosťou zistenia, kde žiak robil chyby a kedy musel použiť pomôcky. Veľkou výhodou je pomerne prehľadné zoradenie tematických okruhov predmetu nahrádzajúce knižnicu - učiteľ priamo na hodine môže vyhľadať lekciu, ktorá žiakom pomôže obnoviť staršie učivá. Žiakovi pomáha zopakovať si pojmy, ktorých význam s odstupom času zabudol. Takisto je to pre učiteľov výborný spôsob ako si môžu vytvoriť databázu príprav na vyučovanie a zoradiť si ich prehľadne podľa ročníkov a tried. Tento spôsob výuky je však potrebné vhodne kombinovať s klasickými hodinami, aby žiak nestratil zručnosť pracovať aj s reálnymi pomôckami.

Gymnázium Lipany

Pozitíva, ktoré robia Planétu vedomostí potrebnou a žiadanou: Hotový materiál využiteľný na hodine, pútavý, moderný, interaktívny. Možnosť skombinovať vlastné a vyhotovené materiály. Rozšírenie možností v rámci domácej prípravy žiaka (posun žiakov, ktorí chcú viac). Možnosť začleniť interaktívne úlohy do maturitných zadaní - modernizácia vzdelávacieho procesu.

ZŠ s MŠ Solčany

Zvýšená pozornosť a záujem žiakov, dynamika modelov, názornosť, rýchlejšie modelovanie procesov.

Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Rožňava

Planéta vedomostí je pre predmet fyzika spojivo medzi klasickými učebnicami a experimentami. Bez PV by som nevedel predviesť niektoré experimenty. Planéta vedomostí mi dáva možnosť robiť interaktívne cvičenia (experimenty), diferencovať učivo (individuálny prístup) pre nadaných, bežných a slabších žiakov. Nahrádza klasické učebné pomôcky virtuálnymi. Je to iný - modernejší spôsob získania vedomostí, ktorý možno niektorým žiakom vyhovuje väčšmi.

ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou 95701

Planéta vedomostí pomáha učiteľom hlavne v názornosti niektorých situácií - napríklad vo fyzike. Učiteľ nemusí robiť experiment reálne, stačí použiť Planétu vedomostí.

Gymnázium Mateja Korvína s VJM, Veľký Meder

Portál Planéta vedomostí vám uľahčí hľadanie materiálov, pomocou ktorých zmeníte tradičnú školskú triedu na prostredie bohaté na zaujímavé informácie, moderné technológie a najnovšie metódy používané vo vyučovaní. Hlavnou myšlienkou portálu je, že moderní učitelia sú celoživotnými študentmi, ktorých učenie baví a túto radosť odovzdávajú aj svojim žiakom. Učiteľ, ktorý chce učiť najlepšie, ako sa dá, bude technológie prirodzene používať a bude aktívne vyhľadávať nové spôsoby ich používania. Pre nás, pre našich žiakov, ako aj pre školu s vyučovacím jazykom maďarským najväčším prínosom sú zábavné cvičenia, inštruktážne videá, animácie, vizualizácia javov, ktoré slúžia na podporu vyučovacieho procesu a prispievajú k väčšej interaktívnosti a komplexnosti.

ZŠ Veľké Kostoľany

Planéta vedomostí je nástroj, pomocou ktorého možno žiakom poskytnúť názorné ukážky rôznych javov, pokusov a skutočností v prírode a v okolí v ktorom sa pohybujú. Vizuálne môžu sledovať rôzne javy, ktoré by im bežná učebnica neposkytla - napr. chemické pokusy, rôzne animácie z geometrie a pod. Zároveň učiteľ môže žiaka rýchlo skontrolovať a hodnotiť (testy, cvičenia). Je to veľmi dobrý nástroj na motiváciu, precvičenie a doplnenie učiva.

Gymnázium Ružomberok

V súčasnej dobe, kedy je nesporne dôležité aj pri vyučovacom procese vplývať „na čo najviac zmyslových orgánov“ žiaka (aby bolo dosiahnuté nielen maximálne množstvo podávaných informácií, ale hlavne zabezpečená ich maximálna trvanlivosť), stále chýba učiteľom celistvá zbierka multimediálnych materiálov potrebných na vyučovací proces. Planéta vedomostí je v tomto smere svetlou výnimkou, ktorá začína prehlbujúcu sa „dieru“ postupne zapĺňať. A keďže obsahuje prvky k získavaniu spätnej väzby (ktoré si učiteľ môže doplniť vlastnými materiálmi), okamžite dokáže dať aj kvantitatívnu výpoveď o výsledku pedagogického snaženia učiteľa. A to nie uniformne, ale prispôsobiteľne jedinečnosti výchovno-vzdelávacej činnosti každého pedagóga, bez veľkej záťaže na neho samého – učiteľ si buduje a prispôsobuje obsah, formu a ciele, vyhodnotenie je pri „správnom použití“ zautomatizované.

ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava

Planéta vedomostí podporuje rozvoj zručností v práci s elektronickými materiálmi.

Súkromná základná škola Sabinov

Hlavným plusom Planéty vedomostí je lepšia názornosť.

SOŠ Zlaté Moravce

Prínosom Planéty vedomostí je jednoznačne efektívnosť, okamžitá spätná väzba, väčší záujem o daný predmet zo strany žiakov, úžasné využitie názornosti, lepšia predstavivosť, "družnejšia" hodina - stierajú sa rozdiely nadradenosti, učiteľ sa stáva koordinátorom, nie diktátorom, využitie medzipredmetových vzťahov a v konečnom dôsledku nenásilná forma získania zručností s prácou IKT.

ZŠ s MŠ Martin

Planéta vedomostí je rozsiahla databáza informácii a údajov sústredených na jednom mieste, ktorá ponúka možnosť "hľadať" aj v iných predmetoch, prípadne typoch škôl. Pre učiteľa je to získanie nových znalostí a vedomostí v práci s IKT - variabilita prípravy a typu hodiny. Planéta vedomostí prispieva k pestrosti vyučovania a zabezpečuje objektívnejšie posúdenie a zhodnotenie samostatnej a domácej prípravy žiaka.

ZŠ Polomka

Dobré sú vystihnuté medzipredmetové vzťahy a motivačné animácie, ktoré žiakov zaujmú a upútajú.

Spojená katolícka škola  Nitra

Vo vyučovaní prírodovedných predmetov poskytuje Planéta vedomostí nenahraditeľné animácie a simulácie, ktoré učiteľ využíva priamo na hodine a poskytuje ich študentom na domáce štúdium. Planéta vedomostí umožňuje vidieť to, čo je veľmi malé a to, čo je príliš veľké. Umožňuje študentom na hodinách chémie predviesť experimenty, s nebezpečnými látkami. Výborná je aj možnosť sprístupniť študentom lekcie v rámci domácich úloh. Učiteľ získava spätnú väzbu o kvantite vypracovaných úloh.

ZŠ V. Javorku 32, Žilina 010 01

Určite je používanie Planéty vedomostí veľkým prínosom pre žiaka i učiteľa. Dáva obrovské množstvo podnetov a možností na zatraktívnenie a zefektívnenie celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Súhlasím s tým, že dnešná mládež sa dá osloviť najmä využívaním moderných IKT. Keď je to zakomponované touto formou, môže dôjsť k výraznému zvýšeniu záujmu detí o učenie sa, tiež môže prispieť k tomu, že si dieťa predmet obľúbi a bude chodiť do školy s väčšou radosťou. Pre učiteľa v konečnom dôsledku tiež dôjde k zjednodušeniu práce, ak si zvykne na využívanie takejto formy učebníc. Obrovskú výhodu vidím v zadávaní domácich úloh a následnej kontrole. Moje jednoznačné stanovisko k používaniu Planéty vedomostí je ÁNO.

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Pozitívne hodnotím najmä názornosť pomocou animácie, napr. pohľady na budovu z helikoptér - pôdorys, nárys a bokorys telies v geometrii.

SOŠ Pruské

Objektívnejšie by som mohla hodnotiť prácu s Planétou vedomostí, ak by som ju používala celý školský rok, aby som mohla využiť širokú škálu materiálov, pre vybrané ročníky. Teraz som sa zamerala na štruktúru učiva, ktoré teraz vyučujem podľa tematického plánu, takže neviem posúdiť učebný materiál, ktorý k dispozícii máme. Materiály, ktoré som využívala boli dobré, v niektorých som si musela učivo doplniť, animácie boli zaujímavé a žiaci nemali problém si ich pozrieť aj viac krát. Pozitívne hodnotím to, že žiaci pracujú s textom, musia sa sústrediť na hovorený text a uvedomujú si, že domáca príprava je dôležitá.

ZŠ Školská ulica 897/8, Mojmírovce

Planéta vedomostí ponúka virtuálne pokusy, ktoré šetria čas a prostriedky - dajú sa veľakrát zopakovať aj počas jednej hodiny, navyše sú bezpečné.

ZŠ M. Bela, Šamorín

Názornosť, väčšia motivačná schopnosť, kreativita - to všetko sú atribúty Planéty vedomostí...

ZŠ s MŠ Brezno

Názornosť pri niektorých chemických pokusoch alebo v biológii na predstavivosť niektorých dejov.

Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou

Názornosť v expozičnej fáze, možnosť zvoliť si individuálne tempo a samostatnosť pri práci študentov s materiálom. Zvýšený záujem žiakov pri animáciách a vypracovaní cvičení.

ZŠ Komenského 4, 078 22 Sečovce

Väčšiu názornosť,ľahšia predstavivosť pre žiakov. Výhodou je množstvo materiálu k danej téme. Obsah je atraktívne, profesionálne a zrozumiteľne spracovaný, čím je zaručená väčšia pozornosť žiakov - zvýšil sa záujem o predmet. Planéta vedomostí tiež zvyšuje efektivitu práce. Použitie animácií, videí, príkladov z praxe viac upúta žiakov. Umožňuje individuálny prístup a rýchlu spätnú väzbu. Žiaci radi riešia úlohy a hlavne sú viac motivovaní.

ZŠ Šamorín

Je to veľmi zaujímavé, ohlasy detí, rodičov aj kolegýň sú dobré.

ZŠ J. Kollára, Banská Štiavnica

Používanie Planéty vedomostí jednoznačne obohacuje vyučovací proces. Dáva učiteľovi a tiež aj žiakom široké možnosti využívania IKT na školách. Taktiež máme možnosť vybrať si spôsob podania učiva žiakom vzhľadom na vedomostnú úroveň tried. V neposlednom rade to uľahčuje prácu učiteľovi, vyučovanie sa stáva pestrejším pre učiteľov a tiež aj pre žiakov. Z dostatočného množstva materiálov je možné si naozaj vybrať.

ZŠ Žiar nad Hronom

Planéta vedomostí ma od začiatku zaujala. Najviac sa mi páči, že každá téma je spracovaná po častiach, ktoré si môže učiteľ podľa potreby vybrať a zoradiť pre ktorúkoľvek triedu a časť hodiny. Ak sú v triede aj žiaci s rýchlejším pracovným tempom, stačí doplniť pár úloh a celá vyučovacia hodina je pripravená za niekoľko minút. Planéta vedomostí šetrí čas prípravy učiteľa, čo je veľkým prínosom. V našej škole máme triedy zamerané prírodovedne, jazykovo aj bežné triedy. Ani v jednej nemali žiaci výrazné problémy pri práci s Planétou vedomostí, či už na hodinách s využitím prezentácií, alebo pri individuálnej práci s PC, aj doma. Nadaní žiaci mali úlohy navyše, ostatní žiaci, aj žiaci so špeciálnymi potrebami pracovali vlastným, pomalším tempom. Všetci získavali okamžitú spätnú väzbu, čo značne motivovalo deti k dosahovaniu lepších výsledkov. Páči sa mi využitie medzipredmetových vzťahov v úlohách, animácie, aplikácie do praktického života a úlohy z neho, čo pri klasickom učení z kníh absentuje.

ZŠ Drienov

Žiaci môžu poznať pomocou animácií aj to, čo si doteraz mohli len ťažko predstaviť. Možnosť opakovania dejov, zastavenia obrazu a súčasne využiť popisovanie vlastnou rukou. To je výborné hlavne pre výučbu fyziky, chémie, biológie. Dobré je pre žiakov spojenie obrazu a zvuku, farebnosť obrazu. Pri samostatnej práci sú tak vtiahnutí do deja, že sa neradi vzdávajú, viac sa snažia prácu úspešne dokončiť. Učiteľ má viac vecí pohromade: obraz, text, poznámky, životopisy, atď. Ak si to doma pripraví, ušetrí čas na hodine, vyučovanie je dynamickejšie, práca má svoje tempo.

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

Planéta vedomostí pre fyziku mi pomáha vtedy, ak žiakom nemôžem ukázať reálny pokus alebo naň nemám na VH dostatočný priestor. Využívam ju najmä pri precvičovaní učiva na cvičeniach z fyziky SŠ a využila som aj zadávanie domácich úloh, ale zistila som, že žiaci majú doma rôzne internetové pripojenie a PC so starším operačným systémom a programovým vybavením. Títo mali problém pri odosielaní vyriešeného zadania domácej úlohy. Vyučovať s digitálnymi učebnicami však môžeme len vtedy, ak na každú VH budeme v škole mať k dispozícii interaktívnu tabuľu, učebňu s počítačmi a hlasovacie zariadenia, ktoré naša škola nemá.

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Planéta vedomostí je výnimočná svojou názornosťou, praktickosťou, motivačným systémom, kreativitou. 

ZŠ s VJM- Alapiskola, Moča

Bez Planéty vedomostí by bolo vyučovanie oveľa suchšie a fádne.

ZŠ Košice

Používam Planétu vedomostí na Matematike a Fyzike. Bez použitia PV by som nemohla žiakom ukázať toľko pokusov, animácií, simulácií, dôkazov. Prečo? Lebo nemáme vyhovujúce pomôcky, a ak ich aj máme, je ich málo pre každého žiaka a nie sú vyhovujúce. Áno dajú sa kúpiť, ale to stojí nemalé peniaze. A niektoré pokusy sú aj nebezpečné. Ak má každý žiak alebo aspoň dvojica k dispozícii 1 počítač, môže si nasimulovať problémovú situáciu, ktorú skúma, vyhodnocuje. PV je využiteľná na samoštúdium, žiak ide vlastným tempom, vráti sa k neporozumenému. PV možno použiť v každej fáze vyuč. procesu. Je to výborný pomocník učiteľa.

Gymnázium Nitra 949 01

Planéta vedomostí učiteľovi umožňuje zefektívniť prípravu na vyučovanie aj samotný vyučovací proces. Učitelia môžu jednoducho v materiáloch vyhľadávať a vytvárať si prípravy na vyučovacie hodiny, zadávať žiakom úlohy a sledovať ich riešenie a výsledky. Cvičenia a úlohy umožňujú získať okamžitú spätnú väzbu o osvojení si poznatkov z preberaného učiva. Žiaci, ktorí pracujú s digitálnym obsahom Planéty vedomostí na našej škole pozitívne hodnotia prácu na portáli Planéty vedomostí.

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Učitelia majú k dispozícii rozsiahlu a komplexnú škálu výučbových materiálov. Majú možnosť obohatiť teóriu názornými ukážkami; využitím zaujímavých animácií, pokusov. Pri výklade sa učiteľ môže kedykoľvek zastaviť, vrátiť sa nazad. Má možnosť jednoducho a rýchlo získať spätnú väzbu od žiakov.

Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany

Výhody Planéty vedomostí: 1. motivácia k domácemu vzdelávaniu pri vypracovávaní domácich úloh, 2. interaktívnosť na hodinách, názornosť, prehľadnosť a zábava pre žiakov, 3. pre mňa ako pedagóga - zjednodušenie domácej prípravy na jednotlivé hodiny a možnosť zadávania úloh na domáce spracovanie, ihneď so spätnou väzbou so skontrolovanými úlohami s tým, že hneď vidím koľko sa ktorej úlohe daný žiak venoval s akou úspešnosťou riešenia.

Spojená škola - SOŠOaS Ružomberok

Laboratórne cvičenia, na ktoré nemáme vybavenie sú s Planétou vedomostí zábava.

ZŠ kardinála Rudnaya, Považany

Pri vyučovaní napr. elektriny v 8. ročníku ZŠ je veľmi efektívne vysvetlenie zapojenia el. obvodov s materiálmi Planéty vedomostí aj keď mám k dispozícii pomôcky, páči sa mi zobrazenie toku el. prúdu a iné animácie. Tiež kladne hodnotím optiku a účinky sily-pohyb, moment sily. Pri vyučovaní si žiaci veľmi obľúbili animácie, je to pozitívna motivácia, ktorá žiakov zaujme. Na overovanie učiva používam softvér Didakta. Pre vysvetlenie a lepšie pochopenie učiva je Planéta vedomostí jednoznačne prínosná - prispieva k skvalitneniu vyučovania.

Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Planéta vedomostí umožňuje zvýšiť motiváciu žiakov, pozorovať mnohé experimenty, ktoré sa nedajú reálne pripraviť.

ZŠ Handlová

Digitálny obsah Planéta vedomostí je spracovaný na profesionálnej úrovni. Ponúka učiteľom, ale aj žiakom atraktívne spracovaný obsah učiva, rozvíja kľúčové kompetencie žiaka. Žiaci tak majú možnosť získať ucelený obraz daného javu. Prispieva k väčšej interaktivite, dynamickosti, komplexnosti a najmä názornosti vyučovacieho procesu. Obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí sprevádzaných hovoreným slovom, animácií, simulácií, ilustrácií no hlavne interaktívnych cvičení a aktivít. Planéta vedomostí rozvíja využívanie informačných a komunikačných technológií na školách, čím prispieva k modernizácii vyučovacieho procesu a zvyšuje atraktivitu vyučovania.

ZŠ s MŠ Brezovica, Trstená 02801

Výbornou pomôckou sú názorné videá, napr. pohyb planét... Žiak sa lepšie niečo naučí, keď to vidí ako keď mu to len povieme. Aj napr. na chémii je dobré ukázať video s nejakým chemickým pokusom, ktorý sa v našich podmienkach nedá spraviť.

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Chynorany

Klady Planéty vedomostí: množstvo výborných animácií z oblasti ľudského tela (činnosť srdca, krátkozrakosť oka, prenos vzruchu v nervovom vlákne atď., táto časť je podľa mňa najlepšie spracovaná z celej biológie a takmer úplne zhodná s učivom pre ZŠ). Obrovskou výhodou je možnosť zadávania domácich úloh a ich následná kontrola.

ZŠ s MŠ Š.Moysesa, Žiar nad Hronom 960 01

Vyučovanie prostredníctvom Planéty vedomostí považujem za vynikajúcu doplnkovú učebnú pomôcku. Sú tam veci, ktoré som zatiaľ so žiakmi na hodinách nikdy nepoužívala: ozvučené videá, ktoré učivo žiakovi vynikajúco vysvetlia, interaktívne cvičenia, ktoré so žiakmi "komunikujú"; sú tam úžasné animácie a simulácie dejov a v neposlednom rade i vyhodnocovanie domácich úloh je pre učiteľa mimoriadne jednoduché, praktické a pohodlné.

ZŠ Žiar nad Hronom

Planéta vedomostí je vynikajúcou pomôckou pre učiteľa, nakoľko je vhodná na využitie v motivačnej, expozičnej, fixačnej ale aj diagnostickej fáze vyučovacieho procesu. Je plná rôznych interaktívnych cvičení, videí, simulácií ale aj praktických využití, čím veľmi napomáha učiteľovi rýchlo a efektívne sa pripraviť na vyučovanie. Tým, že si každý žiak môže svojím vlastným tempom prezrieť preberané učivo aj opakovane, kedykoľvek potrebuje, je vynikajúcim pomocníkom pri vypracovávaní domácich úloh, ale aj pri preberaní daného učiva. Je pre žiakov zaujímavá výberom vhodných zaujímavostí zo života, každý žiak si môže sám overiť, ako učivo zvláda, vrátiť sa k tomu, čo mu nešlo. Moji žiaci prijali túto formu výuky veľmi pozitívne a aj keď sa našli takí, ktorí nemajú k technike veľmi kladný vzťah, privítali možnosť prezrieť si videá pokusov, ktoré by sme previesť nemohli, či rôzne simulácie veľmi pozitívne.

Gymnázium Pezinok

Určite animácie pokusov, ktoré sa ťažko na hodine realizujú alebo sa realizovať ani nedajú (napr. pokusy z chémie a fyziky). Spätná väzba, ktorú ľahko overíme pomocou tabuľky dosiahnutých výsledkov žiakov. Skupinová práca ale naopak aj individuálna práca sa oveľa jednoduchšie a hlavne aj zábavnejšie realizuje pomocou Planéty vedomostí.

ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom

Jednoznačne veľmi vysoko oceňujeme zvyšovanie vedomostnej úrovne detí pri použití Planéty vedomostí - ich záujem o tento typ práce. Videá a animácie podajú jasnejší pohľad na učivo, deti pracujú s väčším nasadením.

Súkromné gymnázium Poprad

Žiakom sa práca s Planétou vedomostí páči, preto sa zvyšuje ich motivácia a zlepšuje vzťah k predmetu. Aj pre mňa ako učiteľa sú mnohé materiály veľmi poučné.

ZŠ Kapušany

Pozitíva Planéty vedomostí: 1. aktualizácia vedomostí v učebniciach podľa aktuálnych trendov, 2. jednoduchšia oprava chýb, 3. umožňuje priblížiť experimenty, ktoré sa nedajú urobiť v nevybavených školských učebniach, 4. možnosť priblížiť žiakom pozorované javy a chemické látky. Ja však uprednostňujem vyučovanie chémie kde základom poznávania je experiment. Z neho sa odvodia poznatky, alebo z poznatkov dospejeme k pokusu. Planéta vedomostí je pri mojom vyučovaní len doplnkovým nástrojom na motiváciu, upevnenie vedomostí alebo oživenie hodín.

ZŠ s MŠ Horná Kráľová

Planéta vedomostí vniesla do vyučovacieho procesu modernizáciu a dynamickosť. Zvýšila motiváciu žiakov . Aj slabšie prospievajúci žiaci so záujmom riešili žiacke lekcie. Ušetrila učiteľom čas pri príprave na vyučovanie. Učiteľ nemusel pripravovať prezentácie. Priniesla včas náhradu za realizovanie pokusov v chémii a fyzike. Veľa pokusov sa na škole nedá realizovať z dôvodov zastaralého materiálného vybavenia. Urýchlila spätnú väzbu medzi učiteľom a žiakom.

Špeciálna základná škola, Veľký Krtíš 990 01

Planéta vedomostí dáva učiteľom materiál, ktorý je na výbornej úrovni, vhodne didakticky spracovaný (nemusia ho pracne vyrábať).

Gymnázium Púchov

Planéta vedomostí uľahčuje prácu učiteľa v tom, že mnohé veci má "predpripravené". Kým som nevyužívala Planétu vedomostí, mala som pocit, že veľa času trávim tvorbou prezentácie, prípadne digitalizáciou textu. V tomto je pre mňa pozitívum Planéty vedomostí, nemusím venovať toľko času príprave materiálu, ale úvahám, akým spôsobom, metódou a formou ho žiakom podať. Tiež si myslím, že Planéta vedomostí môže pomôcť vybudovať deťom pozitívny vzťah k danému predmetu, podporuje ich tvorivosť, motivuje ich a dáva im priestor tráviť čas pri počítači zmysluplne.

ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Materiály poskytujú učiteľovi možnosť predviesť žiakom pokusy a ukážky z prírody, ktoré by sme na našej škole nemali možnosť žiakom ukázať.

Spojená škola ul. Dominika Tatarku, Poprad

Použitím Planéty vedomostí na predmete Chémia som zaznamenala tieto pozitíva: 1. animácie a videá sprostredkovali žiakom lepšie pochopenie, názornosť a reprodukovateľnosť učiva 2. určite väčšia chuť pracovať na hodinách pomocou cvičení a úloh 3. dosiahla som asi 85% úspešnosť vypracovania si domácich úloh pomocou cvičení a úloh alebo žiackych lekcií (žiaci si pýtali zadanie domácich úloh cez PC) 4. pokusy, ktoré nie je možné na hodinách uskutočniť, sú veľkým prínosom pri aplikácií teoretických vedomostí žiakov.

ZŠ Lúčky

Určite by nebolo možné v praxi predviesť množstvo experimentov a simulácií - niektoré by som síce mohla vyhľadať na Internete, ale to by bolo veľmi zdĺhavé. Vzdelávacie materiály (konkrétne fyzika) obsahujú obrovské množstvo príkladov prepojenia teórie s praxou a aplikácie jednotlivých zákonov v praktickom živote - na čo sa v súčasnom vzdelávacom procese síce kladie dôraz, ale okrem Planéty vedomostí som sa nestretla s takýmto uceleným súborom materiálov. Takisto naša škola nedisponuje žiadnymi programami vhodnými pre prácu s interaktívnou tabuľou a cvičenia v Planéte vedomostí sú na to ideálne. Zadávanie domácich úloh a riešenie problémových úloh je takisto oveľa jednoduchšie - žiaci aj učiteľ majú rýchlu spätnú väzbu, či úlohu vyriešili správne. Pomocou PV som mala aj u starších žiakov istotu, že sa aj doma venovali štúdiu, čo v iných prípadoch môžem len ťažko zistiť.

ZŠ SNP, Horná Ždaňa

Pozitívne hodnotím vysokú názornosť, demonštračné pokusy, okamžitú spätnú väzbu, jednoduchú prácu s domácimi úlohami: zadávanie, riešenie a posielanie žiakmi, kontrola zo strany učiteľa, komplexnosť všetkých častí vyučovacej hodiny, individuálny prístup k žiakom s rôznym stupňom nadania, hravosť, zábavnosť, logické prepojenie...

ZŠ s MŠ Trhovište

Napríklad na chémiu je v súčastnosti málo pomôcok na praktické pokusy a myslím si, že Planéta vedomostí ich dokáže žiakom sprístupniť.

ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

Planéta vedomostí je výborným digitálnym materiálom, zaujímavo spracovaným a vhodne doplneným úlohami. Žiakovi umožňuje pracovať samostatne, zlepšovať svoje zručnosti a návyky pri práci s počítačom, rozvíja sa PC gramotnosť, poskytuje neobvyklé a interaktívne prostredie, dáva žiakovi okamžitú odpoveď o správnosti postupu pri práci, približuje mu problémy zo života a ich riešenie rôznou formou, umožňuje časté a rýchle opakovanie problematiky. Pre učiteľa je vhodným pomocníkom pre svoju názornosť, ktorá je doplnená pútavými obrázkami, animáciami, pokusmi (chémia), cvičeniami a prezentáciami. Dôraz kladiem aj na spätnú väzbu, ktorou si učiteľ okamžite žiakov otestuje v pozornosti na hodine. Práca s Planétou vedomostí je jednoduchá, avšak vyžaduje si dobré technické zabezpečenie, či už v školskom alebo domácom prostredí.

ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš 031 01

Planéta vedomostí podľa mňa dáva učiteľkám/učiteľom do rúk komplexnú prípravu na vyučovanie, metódy, formy a prostriedky vzdelávania, ktoré podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov, sú veľkou inšpiráciou ako učiť a žiakov správne motivovať... No a samozrejme nám Planéta vedomostí ponúka množstvo tajničiek, testov a kvízov, ktoré žiaci veľmi obľubujú. Vďaka Planéte vedomostí učiteľ/učiteľka dokáže žiakom omnoho názornejšie vysvetliť problematiku učiva.

ZŠ s MŠ Palín

Planéta vedomostí je veľkým pomocníkom pri vyučovaní, pretože obsahuje 3D materiály, rôzne videá, prezentácie, simulácie, interaktívne cvičenia, pomocou ktorých si učiteľ môže vytvoriť vlastnú prezentáciu, slúžiacu pre názorný výklad učiva. Výborné je, že si tieto veci vyberá a kombinuje podľa toho, aké zloženie triedy má. Bez týchto materiálov by nebolo možné priblížiť žiakom niektoré javy, úkazy atď. Vďaka Planéte vedomostí už učiteľ v dnešnej "digitálnej dobe" nepotrebuje používať klasické - zastarané pomôcky (často už nefunkčné). Stačí mu notebook, dataprojektor, eBeam tabuľa a samozrejme Planéta vedomostí.

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Košice

Jednoznačne je to element, ktorý do vyučovacej hodiny vnáša prvky atraktívnosti a aktívnosti žiakov. Žiaci majú oveľa väčšiu chuť riešiť príklady v tomto prostredí, ako klasicky - na tabuli. Okrem toho poskytuje možnosť v menšom časovom úseku precvičiť viac úloh.

ZŠ s MŠ Šúrovce

Motivácia žiakov k riešeniu domácich úloh, veľmi veľká názornosť vďaka animáciám, simuláciám, okamžitá spätná väzba po prebratí nového učiva následným riešením úloh žiakmi.

ZŠ Svidník

Používanie Planéty vedomostí mení klasické vyučovanie, vyučovanie sa viac približuje deťom a ich mysleniu, využíva sa ich mimoriadne dobrý vzťah k počítačom a k IKT vôbec.

ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov

Práca s Planétou vedomostí žiakov motivuje a poskytuje pohľad na učivo v praktickej podobe.

Športové gymnázium Trenčín 911 01

Na našej škole chýba odborné laboratórium pre vyučovanie chémie, fyziky a biológie. Experimenty máme preto z hľadiska bezpečnosti žiakov značne obmedzené. Viem, že simulácie a videá pokusov skutočný experiment nenahradia, ale môžu pomôcť. Názornosť experimentu jednoznačne zvyšuje záujem žiakov o prezentovaný problém.

ZŠ s MŠ Bratislava - Rusovce

Aj bez Planéty vedomostí, dobrý pedagóg, dosiahne úspešné vzdelávanie žiakov. Je však isté, že dnešná doba si vyžaduje pracovať so žiakmi aj touto formou. Na Planéte vedomostí oceňujem najmä animácie, kombináciu obrazu a hovoreného slova, ktoré vedia žiaka zaujať. Následne je výborná forma testov, ktoré vyplývajú z predchádzajúcej prezentácie, kde si učiteľ hneď vie skontrolovať, či žiaci porozumeli obsahu. Takisto deti radi robia DÚ, kde sa "chytia" aj tzv. slabší žiaci. Planétu vedomostí chápem ako jednu z doplňujúcich foriem pedagogického procesu, kde zároveň s digitalizáciou musí ísť aj práca s knihou, textom, písmom, praktická činnosť a pod. Je to výborná pomôcka pre učiteľov a je len na nich, ako ju využijú. Ja určite.

ZŠ Láb 900 67

Učiteľ má možnosť nájsť si materiál pre vzdelávanie žiakov pre každú oblasť v jednotlivých predmetoch. Má možnosť pripraviť si prezentáciu tak, aby vyhovovala danostiam žiakov v ročníku, a hlavne v jednotlivých triedach. Pri príprave klasickej prezentácie treba dať, na ktorú časti hodiny ju zameriame. Dosť času zaberie ak si jednu prezentáciu pripravujeme na všetky fázy hodiny, alebo keď si pripavujeme viacero kratších prezentácií. V Planéte vedomostí stačí jedna prezentácia, ktorú môžeme pripraviť z materiálu, ktorý je k dispozícii a tiež je možné do nej vkladať prezentácie, ktoré už máme pripravené. Teda ušetríme čas. Pre žiakov je to stále niečo nové a neopakuje sa stále to isté. Raz je to video, raz klasická prezentácia s výkladom učiteľa, inokedy prezentácia s aktívnou účasťou žiakov.

ZŠ s MŠ Jelšava

Planéta vedomostí znamená motiváciu pre žiakov, vďaka názornosti, pútavému spracovanie, rôznym animáciám, schémam, možnosti samoštúdia cez sprístupnené úlohy, okamžitej spätnej väzby, učenia sa s chybou, zopakovať si učivo alebo dobrať pri dlhodobej neprítomnosti v škole. Pre učiteľa je to materiál, ktorý sa dá využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny, sprístupniť adekvátnu časť lekcie podľa potrieb a vedomostí žiaka, možnosť ukázať simulácie dejov, čo oceňujem hlavne v chémii. Pokusy, ktoré by bolo náročné pripraviť či už z hľadiska bezpečnosti alebo chýbajúcich chemikálií nemožné uskutočniť, odpadáva napr. zdĺhavá príprava pokusu, prípadne umývanie chemického skla. (Samozrejme "živé pokusy majú svoje čaro a naďalej ich budem žiakom predvádzať.) Kladne hodnotím aj možné využitie vopred pripravených grafov, tabuliek, úloh, pričom odpadáva ich dlhodobé zadávanie, ľahko sú vyhľadateľné a prístupné v jednotlivých vytvorených prezentáciách alebo úlohách. Výhodou je aj ľahké vyhodnocovania úloh vypracovaných žiakmi, ako aj spätná väzba. Pedagóg má prehľad, ktorá časť učiva robí žiakom problém.

ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka, Šintava

Ja osobne veľmi oceňujem možnosť využívať videá pokusov v predmete chémia, keďže ich realizácia v školských laboratóriách nie je vždy možná, žiaci sa môžu aspoň touto formou oboznámiť s javmi pri reakciách látok.

ZŠ Kežmarok

Hodnotenie Planéty vedomostí z pohľadu učiteľky fyziky: Fyzika je nádherná exaktná veda, ktorej štúdium aj učenie je veľmi náročné. Vysoko hodnotím animované interaktívne pokusy, pretože časová dotácia vyučovacích hodín a počet žiakov na hodine (25-30) ich nedovoľuje prakticky zrealizovať. Mnohé materiály planéty vedomostí z predmetu fyzika sú veľmi náročné na vnímanie a detailné pochopenie všetkých vzťahov a súvislostí, a preto sú vhodné najmä pre deti nadané a so záujmom o takú náročnú vedu akou je fyzika. Ak fyzika znova získa svoje dôstojné miesto, tak využitie Planéty vedomostí bude vo vyučovacom procese nenahraditeľné!

SOŠ obchodu a služieb Michalovce

Planéta vedomostí svojim spracovaním videí a simulovaním laboratorných podmienok hlavne v predmetoch chémia, fyzika a biológia prispieva k lepšiemu pochopeniu priebehu javov a dejov, ktoré v súčasných podmienkach škôl nie je možné žiakom priblížiť. Digitálnym obsahom je podporovaná názornosť, čo u žiakov rozvíja predstavivosť. Výraznou výhodou je priame a konkrétne využitie digitálneho obsahu vo vyučovacom procese a výrazná pomoc učiteľom pri príprave na vyučovacie hodiny.

ZŠ Veľká Ida

Planéta vedomostí je jedným z projektov, ktorý prinesie v budúcnosti pokrok v oblasti výučby žiakov. Využívanie Planéty vedomostí si vyžaduje od učiteľa viac času na prípravu, no poskytuje veľké množstvo materiálov pre výučbu žiakov.

SOŠ Nitrianska 81, Šurany

Planéta vedomostí je synonymom kvalitnejšej prípravy na vyučovanie; väčšej motivácie pre žiakov; zväčšenia rozsahu učiva; možnosti výberu; väčšieho záujmu zo strany žiakov o predmet, ktorý nemajú veľmi radi; možnosti tvorenia skúšobných úloh; názornosti pokusov; možnosti skvalitnenia medzipredmetových vzťahov; okamžitej spätnej väzby na problematiku formou riešenia úloh.

ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou

V prírodovedných predmetoch je mnohokrát potrebné vysvetliť javy voľným okom nepozorovateľné. Práve tento aspekt pomáha vo veľkej miere sprístupniť žiakom databáza animácií a obrázkov z Planéty vedomostí. Deje, ktoré fungujú na báze mikrosveta sú žiakom bližšie vysvetlené a žiaci to prijímajú oveľa jednoduchšie a lepšie.

ZŠ Ilava

Planéta vedomostí ponúka učiteľom jednoduchý prístup k veľkému množstvu názorných materiálov vhodných nielen pri sprístupňovaní učiva ale aj jeho upevňovaní a opakovaní.

ZŠ Svätý Jur

Učiteľ dostáva prostredníctvom Planéty vedomostí do rúk množstvo materiálu - videá, rôzne simulácie, cvičenia. Široký výber umožňuje prispôsobiť vyučovaciu hodinu podmienkam triedy a vedomostnej úrovni žiakov. Praktické ukážky a pokusy je možné doplniť videom, nedostatok potrebných učebných pomôcok možno nahradiť simuláciou. Výhodou Planéty vedomostí je zadávanie domácich úloh žiakom a ich spätná kontrola.

ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou

S Planétou vedomostí sa mi učí oveľa lepšie ako klasicky. Využívam tento portál už druhý rok a postupne zisťujem, že žiaci sa viac začali zaujímať o chémiu a niektorí aj o matematiku. Môžem im ukázať formou videa pokusy, ktoré sa nedajú robiť bez pomôcok. Najviac oceňujem možnosť vypracovania domácich úloh cez portál Naučsaviac.sk. Žiakov to tak zaujalo, že ich nestíham vytvárať. Dokonca aj slabí žiaci sa predbiehajú, kto ju skôr a lepšie vyrieši. Bez tohto portálu by som nedokázala zastaviť prezentáciu a upozorniť žiakov na najdôležitejšie veci, alebo ju znova zopakovať. Nedalo by sa tak rýchlo meniť zadania a hneď ich aj vyhodnotiť.

ZŠ Októbrova 16, Valaská

Ponuka obrovského množstva obrazového materiálu, cvičení s okamžitou spätnou väzbou, videá pokusov, ktoré nemáme možnosť vykonať alebo predviesť žiakom v bežnom školskom laboratóriu. Pre žiakov možnosť pracovať podľa svojho individuálneho tempa, aj v prípade neprítomnosti v škole si môžu preberané učivo doštudovať samostatne. Pre všetkých je k dispozícii veľké množstvo poznatkov  a navyše na jednom mieste.

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Planéta vedomostí dáva učiteľom možnosť sprostredkovať žiakom učivo v názornej a zábavnej forme, a pritom je zachovaná odbornosť daného predmetu. Žiacke lekcie poskytujú študentom priestor na samovzdelávanie interaktívnou formou. V rámci chémie pomáha študentom vytvoriť si predstavu o abstraktných veciach pomocou rôznych animácií. Pozitívne hodnotím aj zadávanie domácich úloh pre žiakov.

Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice

Multimediálny materiál Planéta vedomostí je najmodernejšou pomôckou učiteľa 21.storočia. Vzdelávacím obsahom vhodne obohacuje, doplňuje vyučovací proces. Metodický materiál poskytuje takmer dokonalú prípravu pre učiteľa, ktorý môžu využívať nielen učitelia začiatočníci, ale aj skúsenejší učitelia. Zatiaľ môžeme hodnotiť materiál pripravený len pre základné školy, kde je väčší dôraz na rozvoj záujmu žiakov a to sa veľmi dobre dá takou formou práce akú poskytuje PV. Na stredných školách (na gymnáziách) sa viac zameriavame na obsah a množstvo učiva. Tento vzdelávací materiál je veľkým prínosom aj pre stredné školy. Najviac nám pomohli zaujímavé simulácie a animácie, ktoré uľahčili žiakom predstavu jednotlivých procesov, mechanizmov a dejov. Zároveň sa dajú využívať ako náhrady za praktické cvičenia, ktoré kvôli absencii laboratória či odbornej učebne nie je možné uskutočňovať. Chválihodné sú aj cvičenia, ktoré umožňujú rýchlu spätnú väzbu. Poskytujú aj pri veľkom množstve učiva striedanie učebných metód, zábavu, rozvíjajú a oživujú rozhovor na hodinách, uľahčujú učiteľom kontrolu, skvalitňujú domácu prípravu žiakov a veľmi podstatným faktom je, že nahrádzajú drahé učebné pomôcky. Pri vyhľadávaní učebného materiálu žiaci získavajú väčší prehľad o štruktúre a obsahu učiva. Nezanedbateľnou výhodou je pre učiteľa domáca príprava absentovaného žiaka, ktorý sa vyhováral neúčasťou na hodinách za svoju nepripravenosť, tento program tieto výhovorky úplne eliminuje.

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Planéta vedomostí ponúka: Veľké množstvo materiálov, hlavne názorné obrázky a animácie, k akým sa v slovenčine nie je často možné dostať. Interaktívne pokusy, kde možno meniť rôzne faktory a tak jednak lepšie pochopiť učivo, ale hlavne ukázať pokusy, ktoré v praxi pre nedostatok času či pomôcok nie je možné zrealizovať.

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava

Plne si uvedomujem, že v laviciach sedia úplne iní žiaci, s úplne inými kompetenciami, než tí, ktorí v nich sedávali len pred niekoľkými rokmi. Počítač je ich najobľúbenejšou hračkou. Planéta vedomostí nám ponúka šancu, ako premeniť túto hračku na vzdelávací nástroj bez toho, aby si to uvedomovali. Planéta vedomostí vniesla do procesu vzdelávania množstvo ďalších a rozmanitých podnetov na zmyslové vnemy: zvuk, obraz, video, animácie, interaktívne simulácie, nové zadania a cvičenia. V rámci jednotlivých tematických okruhov som si mohla podľa vlastného uváženia dotvárať jednotlivé lekcie, dopĺňať, prípadne ich upravovať a svoje zmeny uložiť. Živé simulácie chemických, biochemických a fyzikálnych dejov, video nahrávky, virtuálne experimenty zmenili klasické učenie v schéme výklad – poznámky – skúšanie na zábavné zážitkové učenie podporujúce kreativitu, tvorivú diskusiu, presvedčivú argumentáciu. „Planéta vedomostí“ zabezpečuje bezprostredný transfer poznatkov z jedného vedného oboru do druhého, umožňuje žiakom pozorovať javy reálneho sveta, rozmanité chemické pokusy, využívať interaktívne aplikačné cvičenia umožňujúce upevňovanie vedomostí zábavnou formou a v kombinácii s výhodami interaktívnej tabule a modernej didaktickej techniky predstavuje nové rozmery pri inovácii nielen obsahu vzdelávania, ale aj foriem, metód a prostriedkov, od ktorých často závisia nielen dosahované výsledky študentov, ale rastie záujem a súčasne potreba vzdelávania a sebavzdelávania žiakov v danej oblasti.

ZŠ Štúrovo

Bez Planéty vedomostí na hodinách chémie neboli k dispozícii materiály, ktoré umožnili priblížiť a ukázať napr. reakcie, zlučovanie atómov, vytvorenie chemických väzieb, disociácie. Žiaci sa efektívnejšie učia pomocou animácií a videí. V matematike veľmi obľúbené boli geometrické animácie a úlohy.

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Planéta vedomostí prináša atraktívnosť vyučovacích metód, pretože žiaci nespracúvavajú text, ktorý len pasívne počúvajú. Vysvetľuje ho niekto iný a žiaci sú mu ochotní venovať pozornosť. Úseky učiva sú vysvetľované krátko, je možnosť okamžite vyvetlené časti učiva precvičiť. Krátke vysvetľovanie učiva pôsobí pre žiakov motivačne v tom smere, že zbystria pozornosť a dokážu udržať sústredenie na vysvetľované časti. Musia si získané vedomosti postupne zoraďovať a utvárať tak myšlienkové mapy, čo je dobrá príprava pre celé stredoškolské a potom aj ďalšie vysokoškolské štúdium. Umožňuje im utrieďovať si myšlienky do jednotného celku. Veľmi dobre umožňuje spájať metódy čítania odborného textu s porozumením a IKT. Planéta vedomostí poskytuje veľmi veľa cvičného textu na upevňovanie učiva. V cvičných textoch sa žiaci majú možnosť hneď presvedčiť o správnosti riešenia. Opravou nesprávneho riešenia si chybu lepšie uvedomia. Deje, ktoré prebiehajú v prírode vidia názorne. Pracujú s IKT, ktoré sú im blízke na získavanie vedomostí.

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Planéta vedomostí "PV" - umožňuje učiteľovi zefektívniť prípravu na vyučovanie - učiteľ si môže prispôsobiť obsah lekcie podľa náročnosti (od jednoduchšieho k náročnejšiemu), pridať materiál na doplnenie (súbory, videá, www odkazy...), využiť medzipredmetové vzťahy. PV = vysoká názornosť a predstavivosť učiva, prepojenosť s bežným životom, rozmanitosť úloh a cvičení (priraďovačky, doplňovačky...), doplňovacie úlohy pri chybnom riešení na upevnenie, využitie pomôcok (kalkulačka, period.sústava prvkov, slovník..), využitie nápovedy, okamžitá spätná väzba (vtipné ohodnotenie v žiackom prostredí), perfektné štatistické vyhodnotenie riešenia, pri riešení domácich úloh možnosť zopakovať si výklad učiva, ale aj v prípade choroby žiaka možnosť doučenia sa zameškaného.

CYŠ sv. Gorazda, Prešov

Planéta vedomostí dáva učiteľovi ucelený komplex výukových materiálov, ktoré môže použiť v rôznej fáze vyučovacieho procesu. Zároveň dáva možnosť interaktívne prepájať jednotlivé materiály v rámci viacerých prírodovedných predmetov /maximálne využitie medzi predmetových vzťahov/. Zároveň ponúka možnosť rôznych cvičení, ktoré zábavnou formou upevnia poznatky. Tým uľahčuje vyučujúcemu prácu, šetrí čas pri príprave. Zároveň ponúka možnosť upevniť si vedomosti žiakovi priamo doma, ak má pripojenie na internet. Rôzne kombinácie nám dávajú možnosti na vysvetlenie aj tých zložitejších a pre žiakov nie vždy zaujímavých tém. Dáva možnosti individuálneho prístupu k žiakom, kde sa ponúka možnosť výberu zložitejších cvičení pre žiakov nadaných, ale aj možnosť jednoduchších pre žiakov slabších.

ZŠ Galanta 924 01

Žiaci by nemali na hodine alebo pri riešení domácej úlohy k dispozícii toľko informácií z obyčajnej učebnice.

Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa

Planéta vedomostí poskytuje názorné vysvetľovanie rôznych javov. Videá umožňujú sledovať javy v reálnej podobe. Interaktívne cvičenia poskytujú okamžitú spätnú väzbu pochopenia učiva už počas hodiny. Riešenie interaktívnych cvičení je dynamické, čo spestrí vyučovaciu hodinu. Vypracovanie domácich úloh je možné odkontrolovať, a to nielen správnosť a úspešnosť, ale aj čas vynaložený na ich vypracovanie. Je veľmi vhodné, že pri riešení úloh sú výsledky nielen vyhodnotené, ale žiak má spätnú väzbu, ktorá ho upozorní na chybu a poukáže na teóriu, s ktorou príklad súvisí.

ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom

Bez použitia Planéty vedomostí by sme nemohli robiť /prezentovať/ jednotlivé pokusy, hlavne také, ktoré nie je možné bežne robiť vzhľadom na nedostupnosť niektorých pomôcok.

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Aj slabší žiaci boli Planétou vedomostí aktivizovaní, radi riešia úlohy aj doma. Vzhľadom na mimoriadne biedne vybavenie väčšiny škôl učebnými pomôckami a nebodaj fyzikálno-chemickým laboratóriom, sú tieto pomôcky nahradené virtuálnymi a v prípade chémie je možnosť simulovať aj nebezpečnejší pokus. Jeden z najväčších nástrojov je vyučovanie pomocou medzipredmetových vzťahov okamžite na hodine. Planéta poskytuje nespočetné množstvo kombinácií materiálov, čo umožňuje vytvoriť materiál na mieru pre slabších, prípadne na druhej strane nadaných žiakov. Vzdelávanie pomocou IKT je ich svetom.

ZŠ Most pri Bratislave

Názornosť, možnosť využitia IKT bez väčšej prípravy, náhrada učebníc, kontrola - spätná vazba, nazorné príklad.

SOŠOaS Galanta

Jednoznačne vyučovacia hodina žiakov viac motivuje keď používame Planétu vedomostí.

Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín 911 05

Bez Planéty vedomostí by určite nebola v takej vysokej miere dosiahnutá zásada názornosti a systematickosti. Páči sa mi tiež nenáročnosť práce s Planétou vedomostí.

ZŠ Veľké Uherce

Na mojom predmete - chémia- je využitie Planéty vedomostí (PV) úplne super z viacerých dôvodov: - žiakom je použitie dig. technológií na vyučovaní oveľa bližšie ako klasický výklad, je pre nich táto forma zaujímavejšia a príťažlivejšia - z bezpečnostných dôvodov je mnoho pokusov, ktoré na vyučovacej hodine nemôžem predviesť, prostredníctvom PV zrealizovateľných - mnoho chemikálií na školách chýba, opäť pomôže PV, aby mohli dané experimenty pozorovať - priebeh chem. reakcií je žiakom vysvetľovaný pomocou animácií, dokážu sa pozrieť tak do mikrosveta častíc a pochopia mnohé súvislosti, ktorým by inak oveľa ťažšie porozumeli - okamžitá spätná väzba pomocou cvičení dá učiteľovi ihneď obraz o rozsahu zvládnutia učiva - prostredníctvom zadaní na doma - individuálne tempo dieťaťa, ľubovoľný počet opakovaní pre slabších, možnosť výkladu učiva aj pre neprítomných, atď. - mnoho žiakov, ktorí majú problém doma sadnúť si k dom. úlohe, so záujmom pracovali na zadaní cez internet na svojom domácom počítači, úlohy ich bavili, mali radosť z úspešného zvládnutia zadaní - na vyučovacej hodine nie je vôbec problém s disciplínou žiakov, pretože sa ustavične menia použité metódy a formy, rozmanitosť aktivít núti žiakov premýšľať - samozrejme, že na takom predmete ako chémia nie je možné ani experimenty "naživo" vylúčiť, ale pomocou PV žiaci vidia, počujú, skúsia a tým pádom aj pochopia oveľa viac.

SPŠ S.Mikovíniho, Banská Štiavnica

Planéta vedomostí umožňuje lepšiu fixáciu už teoreticky prebratého učiva pri opakovaní a následnom vypracovaní úloh týkajúcich sa témy a lepšie interaktívne prepojenie výkladu a prípadného praktického prepojenia s výrobou, použitím, či enviromentálnymi otázkami.

ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Výhodou Planéty vedomostí sú rôzne animácie. Názornosť je veľmi dôležitá a vítaná. Možnosť vrátiť sa k daným úlohám je pre žiaka tiež veľmi vhodná.

Obchodná akadémia Prievidza

Jednoznačne pozitívne vnímam používanie Planéty vedomostí na - zvýšenie motivácie žiakov - lepšiu názornosť pre žiakov pri vysvetľovaní javov a pojmov - žiaci si lepšie zapamätajú učivo (rôzne vnemy - hlas, animácie , obrázky...) - nové nápady pri vysvetľovaní aj pre učiteľa - pre žiakov blízke IKT je ich denodenný nástroj pri komunikácii...

Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava

To, čo si žiaci nevedeli predstaviť sa s Planétou vedomostí stáva názorným, motivujúcim a hlavne zaujímavým. Obsiahla databáza výukového materiálu neobyčajne zatraktívňuje hodiny. Materiály je možné využiť v akejkoľvek fáze vyučovacej hodiny podľa špeciálnych potrieb danej triedy. Virtuálny obsah umožňuje demonštrovať mnohé pokusy. Práca s počítačom je pre študentov veľmi prirodzenou a atraktívnou. Pre učiteľov je to hlavne pomoc a uľahčenie, návod na používanie inovatívnych metód, ktoré sú pre študentov príťažlivé.

SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

Veľkou výhodou je názornosť a priestorová flexibilita pomocou animácií a grafov . Ďalšou výhodou je okamžitá spätná väzba pre žiakov pri riešení úloh.

ZŠ Leopoldov 920 41

Žiakov na Planéte vedomostí upúta všetko čo je v pohybe (priebehy funkcií, rôzne pokusy z fyziky a chémie,...)

SOŠ obchodu a služieb Banská Štiavnica

Planéta vedomostí = samostatnosť, prepojenie matematiky a IKT, práca s interaktívnou tabuľou, práca s internetom, tvorivosť...

ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce

Podľa môjho názoru obsah Planéty vedomostí je vypracovaný kvalitne, názorne, má veľký rozsah - hlavne pre stredné školy. Vyučujúci má možnosť si vybrať z veľkého množstva učiva a pripraviť si hodinu na jednotlivé témy. Projekt digitálnych učebníc vnímam (skôr používam) ako doplnkovú formu výučby, ktorá pomáha k aktivizácii, k pozornosti žiakov na hodine a kombinujem ich so svojimi zdrojmi. Informácie z Planéty vedomostí vyberám podľa požiadaviek mojich žiakov. Výhody vidím aj v tom, že učiteľ môže zlepšiť svoje vyučovanie v používaní najmodernejších technológií, čo u žiakov vyvoláva záujem o učivo, záujem o riešenie problémov. Výhodou je aj sebahodnotenie žiakov - žiak má možnosť zhodnotiť svoju prácu a zlepšovať svoje výsledky. Výhodou je aj to, že žiak vníma výklad učiteľa viacerými zmyslami - môže rysovať, používať farby, dopisovať, vidí, počuje aj z viacerých zdrojov, môže si to vyskúšať. A niektorí žiaci sa aj tešia na hodiny, na ktorých môžu využívať Planétu vedomostí.

ZŠ Dunajská Lužná

S Planétou vedomostí je učenie zaujímavejšie, žiaci s individuálnym plánom môžu pracovať doma s textom aj s testami a majú spätnú väzbu od učiteľa. Skvalitní sa príprava učiteľa - využitie širokej databázy vzdel. materiálov - učenie je zábavnejšie, žiaci sú aktívnejší.

Gymnázium Považská Bystrica

Pomocou Planéty vedomostí učitelia vytvárajú u žiakov názornú predstavu opisovaného javu, žiaci si volia vlastné tempo práce, môžu predvídať výsledok pokusu a overiť si svoj názor, môžu simulovať aj s pomôckami, ktorými škola nedisponuje, pozorovať animácie dejov, ktoré nemožno priamo pozorovať - jadrová fyzika, chémia - t.j. ponúka učiteľom návod na to, ako modernizovať vyučovanie fyziky, chémie a rozvíjať u žiakov okrem digitálnej gramotnosti hlavne prírodovedné kompetencie.

ZŠ sv.Alžbety, Nová Baňa

Používanie digitálneho obsahu "Planéta vedomostí" zatiaľ rozbiehame. Požívame ho na doplnenie a oživenie niektorých vyučovacích hodín, najmä na hodinách matematiky. Vhodne dopĺňa výučbu, prispieva k modernizácii, k oživeniu a jednoznačne k nabudeniu motivácie žiakov. Digitálny obsah zefektívňuje prípravu učiteľa na vyučovanie. Videá a animácie so zvukom vedú žiakov k ľahšiemu pochopeniu a zaujatiu. Veľkým prínosom, najmä v matematike je, že teoretické poznatky sú podložené príkladmi z praktického života, tým sa zvyšuje prepojenie s praxou. Postup od jednoduchšieho k zložitejšiemu napomáha lepšie pochopenie učiva. Používanie digitálneho obsahu Planéty vedomostí zvyšuje záujem o prírodovedné predmety a podporuje rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

ZŠ Kráľovský Chlmec

Názornosť pri vysvetľovaní na hodinách matematiky, prepojenie matematiky s reálnym životom, motivácia žiakov to všetko by tu bez Planéty vedomostí chýbalo.

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Planéta vedomostí = 100% názornosť; viackrát opakované a upevnené učivo u všetkých žiakov; veľká pozornosť žiakov; zvýšený záujem žiakov o preberanú látku.

ZŠ Prievidza

Názornosť pri vyučovaní, teória je prenesená do praxe (napr. výskyt matematických pojmov v bežnom živote, pokusy z fyziky a chémie), jednotlivé témy sú rozpracované stručne, jednoducho. Výhodné je, že učiteľ si lekciu môže prispôsobiť, použiť rôzne animácie, videá, príklady z praxe, alebo vkladať vlastné materiály na doplnenie učiva. Planéta vedomostí poskytuje zábavnejšiu a motivujúcejšiu alternatívu k tradičnej vyučovacej hodine.

ZŠ Veľký Biel

Planéta vedomostí poskytuje širokú škálu možností pre učiteľa, od animácií, cez výklad, až po rôzne fixačné aktivity či testy a domáce úlohy. Bez nej by učiteľ musel stráviť omnoho viac času pri skvalitňovaní svojej pedagogickej práce.

Gymnázium L. Novomeského, Senica

Planéta vedomostí prináša zaujímavé prepojenie teórie s praxou, pozitívne hodnotím najmä názorné a výstižné animácie procesov a javov.

ZŠ Spišské Vlachy

Vďaka Planéte vedomostí majú učitelia možnosť lepšie priblížiť javy, ktoré sú pre dieťa náročné, pretože si vyžadujú vysokú mieru predstavivosti, či už v oblasti chémie, matematiky - presnejšie geometrie, biológie. Ďalej je tu skvelá možnosť vykonať rôzne experimenty aj bez nároku vybavenia školy s rôznymi pomôckami, chemikáliami. Je tu nádherná možnosť pustiť si jednotlivé pasáže mnohokrát, žiak môže vnímať výklad vlastným tempom. Sú tu zaujímavé úlohy na precvičenie si daného učiva. Žiak má možnosť na základe vlastného pozorovania vyvodzovať vlastné závery. Veľmi oceňujem prepojenie predmetov, poukazovanie na javy z bežného života s prepojením na dané učivo... dieťa má šancu vidieť uplatnenie získaných vedomostí hneď.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

Planéta vedomostí to je väčšia názornosť, väčšia predstavivosť žiakov, modelovanie úlohy, kontrolovanie domácich úloh mimo vyučovacej hodiny šetrí čas.

ZŠ s MŠ Halič

Využívanie materiálov z Planéty vedomostí umožňuje učiteľom motivačne pôsobiť na žiakov, zaujať ich rôznymi animáciami, videami a vizualizáciou pokusov. Digitálny obsah Planéta vedomostí ukazuje žiakom prepojenie vyučovania s bežným životom a vyzdvihuje medzipredmetové vzťahy. Samostatná práca žiakov s Planétou vedomostí učí žiakov zmysluplne využívať počítače a internet. Robí vzdelávanie zábavnejším, zaujímavejším, dynamickejším a názornejším.

ZŠ s MŠ UL.M.R.Štefánika 1, Vrútky

Vyučujúci má použitím Planéty vedomostí možnosť detailne opísať preberaný jav. Vďaka širokému množstvu prezentácii je možné nahliadnuť do štruktúry a podstaty samotného fyzikálneho javu.

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín

Planéta vedomostí umožňuje učiteľom lepšie žiakov a študentov zaujať, motivovať, učiť. Podporuje samostatnosť a kreativitu žiaka ale i učiteľa pri práci s informáciami.

ZŠ Nemšová

Planéta vedomostí = Názornosť a rozvíjanie predstavivosti žiakov.

SZŠ Skalica

Učiteľská i žiacka lekcia Planéty vedomostí umožňuje pohodlné opätovné predvedenie (v ľubovolnej fáze) animácie názorne ukazujúce daný jav; je možné zasahovať a dopĺňať predvádzané učivo. Šetrí hlasivky vyučujúceho. Žiaci pri vypracovaní úloh sa môžu ihneď skontrolovať, či ich správne riešili a ak nie, je tu ešte šanca na ďalšie uvažovanie - istý spôsob samovzdelávania sa. Podľa zadania sprístupnenia úlohy, ju žiak môže vypracovávať v ľubovolnom čase, kedy má chuť, v pohodlí domova.

ZŠ Nižný Mirošov

Poskytuje žiakovi aj učiteľovi pripravovať hodiny chémie zaujímavejším, efektívnejším spôsobom, kombinovať priamo pokusy a porovnávať s materiálmi na internete. Avšak je potrebné mať aj dobrých žiakov, my máme prevažne žiakov rómskych, ktorí nemajú doma PC, preto možno s nimi pracovať iba v škole.

ZŠ Janka Kráľa, Šahy

Bez Planéty vedomostí by sa niektoré javy vysvetľovali oveľa zložitejšie, taktiež mnohé pokusy nevieme v takom krátkom čase na jednej hodine ukázať alebo urobiť. Tiež príklady z praxe a simulácia pokusov sú veľmi užitočné. Veľmi dobré je, že v podstate si môžem celú hodinu poskladať z jednotlivých častí na Planéte vedomostí, keď treba, siahnem aj k iným predmetom. Aj úlohy sú postavené tak, že žiaci musia dávať pozor, ale aj rozmýšľať a samostatne pracovať.

SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 064 01

Využívam Planétu vedomostí na predmete matematika. V matematike sú veľmi efektívne ukážky zo života, z praxe, ktoré sa využívajú pri riešení príkladov, napr. Pytagorova veta. Nachádzajú sa tam rôzne animácie, ktoré motivujú žiakov k vyriešeniu rôznych situácií. Hodina sa stáva pestrejšou, zaujímavejšou. Žiaci vidia názorné ukážky, kde všade okolo nás možno využiť matematiku, napr. už spomínanú Pytagorovu vetu. Hodina už nie je len o učebnici, zošite a umelo nacvičenom postupe riešenia. Nachádzam tu praktickosť využitia matematických vedomostí v praxi.

Spojená škola Poprad

Planéta vedomostí jednoznačne poskytuje názornosť: 1. z mikroskopického hľadiska pri hľadaní vzťahu medzi vnútornou štruktúrou a vonkajším prejavom 2. z makroskopického hľadiska umožňuje vytvoriť si celkový pohľad ako systémy pracujú, fungujú (napr. ČOV, hormóny v ľudskom tele...) Vizualizáciou vytvára hlbšie pamäťové stopy, spája videné s počutým. Obsah digitálneho kurikula je aktuálny a flexibilný, čo umožňuje doň vstupovať a meniť ho podľa potreby. Z mojich skúseností úlohy oslovili šikovných žiakov, ktorí súťažili medzi sebou, no zároveň poskytli čas a možnosť riešiť úlohy individuálnym tempom aj niekoľkokrát.

ZŠ s MŠ Pliešovce

V minulom školskom roku som učila na gymnáziu a mala som k dispozícii testovací prístup a veľa hodín som strávila na Planéte vedomostí so svojím synom - žiakom. Teraz už učím fyziku na základnej škole a uvítala som možnosť podporiť možnosť používania Planéty vedomostí v škole. Po odučení jedného roku si dávam do súladu experimentálnu podobu vyučovania fyziky s perfektnou možnosťou doplniť experimentálne získané poznatky s výkladom a fixáciou poznatkov. Páči sa mi, že na Planéte môžu učiteľ i žiak robiť pokusy, na ktoré nemáme vybavenie alebo ktoré sú v reále časovo veľmi náročné. Vo fyzike sa mi veľmi páčila geometrická optika a elektromagnetizus.

ZŠ Dunajská Streda

Planéta vedomostí podporuje najmä názornosť vyučovania.

ZŠ Pionierov, Rožňava

Bez Planéty vedomostí by sa ťažko u detí vypestovala určitá názornosť, pojmové a abstraktné myslenie. Planéta vedomostí žiakov motivuje neustále, deti sa jej doteraz "neprejedli", vždy majú chuť pracovať a spoznávať nové veci... Pomocou Planéty vedomostí sa u detí rozvíja túžba pracovať.

Obchodná akadémia Hlohovec

Digitálny obsah Planéty vedomostí poskytuje učiteľom rozsiahlu databázu rozmanitých materiálov. Závisí len od aktuálnych potrieb vyučovacieho procesu a na rozhodnutí učiteľa akou formou, v akej súslednosti, do akej miery ich učiteľ použije. Veľká variabilita ako pripraviť vyučovaciu hodinu je obrovskou výhodou pre učiteľa, aj keď podľa môjho názoru to neznamená že 100% hodín by malo využívať Planétu vedomostí. Myslím, že netreba zanevrieť aj na klasické formy vyučovania a striedať vyučovacie hodiny podporované IKT s tými klasickými, aby nedošlo k presýteniu žiakov a tým k negativizácii úžasných pozitív, ktoré IKT prináša. Za najväčšie pozitíva Planéty vedomostí považujem jej dynamickosť, názornosť, variabilitu, schopnosť prepájať teóriu s praxou, schopnosť efektívnejšie pracovať s talentovanými žiakmi a podporovať individuálny prístup k žiakom. Dalo by sa povedať, že vyučovanie prírodovedných predmetov je veľmi ochudobnené bez používania Planéty vedomostí.

ZŠ Družicová 4, Košice

Na Planéte vedomostí sa mi páči najmä prepojenie hovoreného slova pri pokusoch s vizualizáciou.

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 984 03

Napríklad vo vyučovaní fyziky mikrosveta je ťažko vysvetliť žiakom niektoré javy bez použitia animácií. Veľmi sa mi páčilo spracovanie témy vonkajší fotoelektrický jav, žiarenie telies. Pre maturantov a žiakov, ktorí síce nematurovali z fyziky, ale pokračujú na školách, kde je v prvom ročníku skúška z fyziky bolo dobré to, že som im mohla sprístupňovať učivo cez vytvorené úlohy na samostatné štúdium doma. To považujem za najväčšiu výhodu, lebo na hodinách sa niekedy materiály nedali kôli pripojeniu načítať. Samozrejme, že výborne spracovaná je aj optika a jadrová fyzika a veľa ostatných tém, ktoré som postupne sprístupňovala žiakom aj v iných ročníkoch. Pre maturantov bolo výhodou, že v Planéte vedomostí sú spracované aj témy, ktoré sa už nepreberajú na hodinách fyziky a dúfam, že to tak aj ostane a neodstránite ich. Za výhodu ešte považujem fakt, že ak žiak nie je v škole, výklad si môže nahradiť tak, že si učivo doberie doma z materiálu, ktorý tam sprístupnil učiteľ.

ZŠ Jablonica

Planéta vedomostí = ľahšia názornosť učiva, rozvoj predstavivosti a tvorivosti, názorné prepojenie s praxou.

SOŠ polytechnická, Trnava

Pri používaní Planéty vedomostí som zaznamenala zvýšený záujem o preberanú látku. Žiakov pozitívne oslovili animácie aj možnosť opakovania prezentácií. Daná forma výkladu zaujala aj žiakov so slabším prospechom. Domáca príprava žiakov s Planétou vedomostí bola primeraná, žiaci ocenili, že sa k daným úlohám a žiackym lekciám môžu vrátiť aj doma. Pri mojej príprave prezentácií som uvítala možnosť vlastnej úpravy vzdelávacích materiálov napr. poradie stránok.

Gymnázium Gelnica

Planéta vedomostí = väčšia motivácia žiakov, názorné ukážky - videá, pokusy, ktoré sa nedajú realizovať bežne na hodine, spätosť teórie a prax.

ZŠ s MŠ Hriňová

V prvom rade Planéta vedomostí prepája teóriu s praxou a podporuje uplatnenie medzipredmetových vzťahov. Myslím si, že hodiny s využitím PV sú veľmi efektívne. Uľahčuje učiteľom prípravu na vyučovanie. Umožňuje individuálny prístup, hlavne pri zadávaní samostatných či skupinových úloh. Podľa mojich osobných skúseností vplýva na vytvorenie si vzťahu žiakov i k predmetu akým je Chémia - žiaci 9. ročníka pracujú veľmi radi s PV. Má pozitívny vplyv i na samostatnosť žiakov a ochotu robiť si domáce úlohy. PV využívam i na zastupovaných hodinách, kde žiaci pracujú na zadaných úlohách (v skupinách, kedže nemáme dosť počítačov v učebni).

Gymnázium P.O.H., Kežmarok

Nebolo by možné (bez trojrozmerných pomôcok a modelov, ktorých je málo, na fyzike, chémii a biológii) správne pochopenie a vysvetlenie mnohých procesov a javov. Prvoradým prínosom "Planéty vedomostí" je maximálna názornosť a prepojenie teórie s praktickým využitím získaných poznatkov. Animácie a videá zlepšujú predstavivosť žiakov a interaktívne cvičenia im poskytujú okamžitú spätnú väzbu na príslušný problém. Na klasickej vyučovacej hodine potrebuje učiteľ oveľa viac času na vysvetlenie náročnejšieho učiva (napr. kvantová fyzika, optika, proteosyntéza ai.) a na upevnenie novej látky ho zostane málo, niekedy vôbec.

ZŠ Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce

Planéta vedomostí je jeden úžasný projekt, a sme veľmi radi, že sme sa do toho mohli zapojiť. Žiaci sú úplne nadšení, veľmi ich zaujali videá, ktoré sú spravené ako v reálnom živote, rôzne hry, ktoré využívam na motiváciu, a názorné ukážky, obrázky i simulácie. Nič z toho by som nevedela tak zaujímavo ukázať žiakom, ako s Planétou vedomostí. Najlepšia a najzaujímavejšia pre žiakov je práca s počítačom na inej hodine než informatike, a takisto i domáce úlohy sú zaujímavé a veľmi radi ich deti robia, čo sa mi predtým nestávalo. Dokonca si sami pýtajú úlohu na počítači. Napríklad sa deti naučili znaky deliteľnosti bez akýchkoľvek poučiek, len pomocou videí, a malo to vynikajúci výsledok. 98% žiakov odchádzalo z hodiny tak, že vedeli ako a prečo je dané číslo deliteľné a čím. Čo sa týka učiteľov, je to neuveriteľná pomôcka na hodinu, v podstate si vyhľadám materiál čo mi zaberie zhruba 10-15 minút a mám pripravenú celú hodinu so všetkými fázami. Predtým to trvalo hodiny kým som si našla nejaký zaujímavý materiál a pripravila hodinu tak, aby som zaujala. S určitosťou môžem povedať, že sa mi s Planétou vedomostí učí oveľa lepšie a žiaci sa tešia na moje hodiny. Ďakujeme!

ZŠ J.Palárika, Majcichov 919 22

Veľmi som na Planéte vedomostí ocenila možnosť využitia medzipredmetových vzťahov. Učiteľ má veľmi šikovne po ruke materiály z rôznych predmetov, čo dokáže hodinu ozvláštniť a donúti žiaka vnímať problematiku z rôznych uhlov, prípadne v širšom kontexte. Učitelia môžu vďaka Planéte vedomostí žiakom lepšie sprístupniť určité javy, ktoré si nie všetci dokážu v mysli predstaviť. To "zatiahne" do témy aj menej zdatných žiakov. Rôzne simulácie umožňujú žiakom overiť si, odskúšať, či predstaviť si prezentovanú problematiku. Pozitívne hodnotím aj možnosť zadávania úloh, kde má učiteľ okamžite vyhodnotené, ako sa žiak venoval téme, hoci klasifikovať je to už ťažšie.

ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom

Planéte vedomostí musím dať jednoznačne pozitívne hodnotenie; je to ďalší nástroj, ako docieliť výsledný efekt - dať žiakom vedomosti tie, ktoré vyplývajú zo štandardov, a ktoré v symbióze s danými podmienkami školy skĺbia moderné technológie s tradičnými.

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Keďže chémia je exaktná veda Planéta vedomostí jednoznačne poskytuje zvýšenie názornosti učiva, pomocou videí konkrétnych reakcií, názorných schém, grafov, diagramov, obrázkov. Výhodou používania PV je aj možnosť rozširovať si vlastné prezentácie ďaľšími materiálmi, možnosť zasahovať do materiálov PV a upravovať si ich podľa potreby. Pre učiteľa používanie PV poskytuje úsporu času - veľký výber rozmanitých materiálov. PV môžu využívať aj samotní žiaci - na samoštúdium, na opakovanie a upevňovanie učiva.

ZŠ s MŠ Nižná Polianka, Bardejov

Planéta vedomostí ponúka možnosť dynamickej obmeny učiva podľa potrieb a zloženia triedy - žiaci so ŠVVP alebo nadaní žiaci. Zadávanie DÚ elektronickou podobou a rýchla kontrola vyriešených úloh u žiakov.

ZŠ Levoča

Planéta vedomostí je pre učiteľov zdrojom množstva kvalitného vzdelávacieho materiálu v rôznych formách - animácie, simulácie, cvičenia, úlohy, prezentácie, lekcie, ktoré sú prínosom pre každú fázu vyučovacieho procesu. Učiteľom ponúka zjednodušenie a skvalitnenie prípravy na vyučovacie hodiny a umožňuje zvoliť si vlastnú stratégiu použitia materiálov s využitím medzipredmetových vzťahov. Pomocou materiálov učiteľ dokáže vyučovací proces zatraktívniť a zefektívniť. Materiály sú zaujímavé, pútavé, názorné a sú účinnou možnosťou k sprístupneniu informácií a faktov žiakom. Pre žiakov je animácia či simulácia motivujúcejšia ako slovo učiteľa. Prostredie a obsah PV vytvárajú podmienky pre individuálne tempo žiakov, umožňujú žiakom aktívne sa zúčastniť vyučovacieho procesu. K výhodám patrí možnosť spätnej väzby.

ZŠ Komenského 21, Nesvady

Žiaci dychtivo sledovali animácie, doslova ich vtiahli do deja. Veľmi sa im páčilo používanie bežných pomôcok vo virtuálnej podobe, napr. uhlomer pri meraní uhlov bol pre nich veľmi zábavný, na druhej strane však nemuseli vynaložiť žiadne veľké úsilie a naučili sa s ním pracovať. Ak som im prostredníctvom portálu zadala domácu úlohu, takmer som nemusela riešiť výhovorky a ospravedlnenia, kto a prečo úlohu nemá.

ZŠ Kežmarská 28, Košice

Planéta vedomostí je vynikajúca na motiváciu žiakov, na navodenie preberanej témy. V školách, kde nemajú potrebné vybavenie a pomôcky k danej téme je maximálne osožná. Obsahuje simulácie a animácie, ktoré výrazne zvyšujú názornosť vyučovania a pomáhajú žiakom lepšie pochopiť preberané učivo. Veľkým kladom PV sú cvičenia s rôznym stupňom obtiažnosti, ktoré možno použiť na precvičenie učiva, ale aj ako domácu úlohu. Veľmi príjemným prekvapením pre mňa a mojich žiakov boli hry s didaktickým obsahom.

ZŠ Trebišov

Planéta vedomostí je pre učiteľa novou a efektívnou pomôckou vo vyučovacom procese. Pomocou Planéty vedomostí majú žiaci dostatočnú názornú ukážku k danej téme vyučovacej hodiny a dokážu skôr pochopiť jednotlivé procesy. Učiteľ nemusí nosiť na hodinu množstvo pomôcok ale postačuje nám učebňa s notebookom, dataprojektorom a internetom prípadne aj interaktívnou tabuľou.

Spojená škola Banská Bystrica

Planéta vedomostí umožňuje zvýšiť motiváciu žiakov, názornosť vyučovania, robí hodinu zaujímavejšou, pestrejšou a poskytuje možnosti na vytváranie ďalších rôznych aktivít a zmysluplnejšie využitie IKT.

ZŠ Kvačany

Žiaci mali radosť z možnosti používať výpočtovú techniku aj takýmto aktívnym vyučovaním matematiky. Postupy výpočtov vo forme krátkych nahrávok boli motiváciou, aby žiaci hľadali ďalšie spôsoby počítania a používanie Planéty vedomostí podporuje samostnatné rozhodovanie žiaka a tvorba domácich úloh cez internet podporuje aj žiakove sebavedomie.

Gymnázium A. Vrábla, Levice

V spolupráci s interaktívnou tabuľou je to bomba. Na rozdiel od učiteľa podáva vždy 100% výkon, nekonečne dlho, zaujímavou formou. Príprava na hodiny je jednoduchá a dá sa učiť aj individuálne, aj počas neprítomnosti učiteľa v škole. Samozrejme učiteľa nenahradí, ale je skvelou pomôckou. Ja osobne som veľmi nadšený z biológie a v budúcnoti by som privítal viac interaktíviek... samozrejme len tam, kde to školy chcú.

SOŠ Považská Bystrica 017 01

Planéta vedomostí podporuje najmä motiváciu žiakov. Napr.slovné úlohy bez animácie ich vôbec nezaujímali. Hodiny boli živšie a zaujali žiakov.

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Planéta vedomostí umožňuje lepšiu motiváciu a fixáciu učiva, pretože využitie simulácií a animácií zvyšuje záujem študentov o učivo. Pri fixácií si volia svoje tempo, v prípade nesprávneho riešenia sa skôr pokúšajú o nájdenie iného riešenia niekedy aj študenti, ktorí by inak pri práci nechali chybné riešenie a nehľadali chybu v úvahe, vo výpočte. Pri práci z domu im vyhovovala možnosť viacnásobného pustenia simulácií, animácií. Nevýhodou je v niektorých témach obsah iba jednoduchých úloh. Ak má úloha viac možných správnych odpovedí (ale Planéta žiada iba jeden) alebo ak je zadanie nesprávne, či očakávaný výsledok nesprávne vyriešený v Planéte vedomostí - pri domácej úlohe to vzdajú hoci pri skupinovej práci v škole by zdôvodňovali správnosť - nesprávnosť riešenia.

Stredná odborná škola Nitra

Planéta vedomostí: skvalitňuje využívanie informačných a komunikačných technológií na školách, zvyšuje atraktivitu vyučovania a zefektívňuje vyučovací proces; je to atraktívna interaktívna zbierka animácií, videí, ilustrácií, logických hier, príkladov z praxe, čím obohatia obsah vyučovania. Je to výborná pomôcka pre učiteľov, ktorí pracujú so starými učebnicami. Výhodou je aj rôznorodosť cvičení, vizualizácia dejov, interaktivita a spätná väzba o osvojení si poznatkov z preberaného učiva; je silnou motiváciou pri sprístupňovaní nového učiva, vyučovanie je pre žiakov názornejšie, zábavnejšie, zrozumiteľnejšie, ľahšie na predstavivosť . PV je pre učiteľov chémie a fyziky fantastickou pomôckou pri aplikácii virtuálnych pokusov, ktoré sa dajú veľakrát zopakovať aj počas jednej hodiny, časovo nenáročné, hlavne na školách kde chýba fyzikálne či chemické laboratórium. Teóriu dopĺňa príkladmi praktického využitia, čo pri výučbe prírodovedných predmetov je dôležitým motivačným prvkom - zefektívňuje učiteľovi prípravu na vyučovanie - umožňuje žiakom aktívnejšie a samostatnejšie napredovať v získavaní vedomostí a potrebných kompetencií priamo vo vyučovacom procese aj pri domácej príprave. Umožňuje tiež prepojenosť na medzipredmetové vzťahy.

ZŠ Košice

Použitie Planéty vedomostí umožňuje učiteľovi zefektívniť prípravu na vyučovanie ako aj zatraktívniť samotný vyučovací proces. Virtuálne pokusy šetria čas, prostriedky, sú bezpečné a žiaci vidia aj do podstaty procesov a javov. Veľkou výhodou je aj to, že učiteľ môže kontrolovať vypracované domáce úlohy žiakom aj z domáceho prostredia.

ZŠ s MŠ Udiča

Niektoré pokusy vo fyzike. Vysvetlenie toho istého učiva iným spôsobom, inou osobou.

ZŠ s MŠ Dolná Lehota 161

Digitalizácia a moderné prostriedky vzdelávania detí. Prínos pre učiteľov. Modernizácia v školstve.

SOŠ Snina

Neviem, asi široká obrazotvornosť, manuálna elektronická, vedomostná zručnosť, rozhľadenosť v danom predmete, téme.

Obchodná akadémia Sereď

Množstvo obrazového materiálu, animácií, pokusov (bez fyzicky zastúpených pomôcok), ktoré nie sú v učebniciach, resp. priamo na školách (vybavenie pomôckami). Ich vzájomné medzipredmetové využitie.

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rimavská Sobota

Animácie pomáhajú žiakom znázorniť niektoré vnútorné procesy, a tým sa stanú lepšie pochopiteľné. Mnoho úloh z Planéty vedomostí pomáha pri fixácii učiva.

Základná škola Martinská 20, Žilina

Planéta vedomostí veľmi pomáha pri príprave učiteľov na jednotlivé hodiny, učiteľ si môže pripraviť hodinu s jednotlivými ukážkami v časovom slede, doplniť svojimi prezentáciami, tabuľkami a tým pripraviť komplexne celú vyučovaciu hodinu. Pomáha napríklad v chémii tým, že nemusíme robiť všetky cvičenia s chemikáliami, laboratórnym sklom, ale žiaci vidia animácie jednotlivých pokusov. Digitálne učebnice čiastočne nahrádzajú na našej škola neexistujúce chemické a fyzikálne laboratórium.

ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok

Určite je to najmä možnosť pustiť žiakom animácie, vďaka ktorým učiteľ podá žiakom nové učivo názornejšie, môže ním žiakov lepšie motivovať, priblížiť učivo praxi. Taktiež úlohy, ktoré môžem posielať žiakom jednoznačne vylepšia kontrolu domácich úloh. Takto si môžem dopodrobna prejsť úlohu každého žiaka a zistiť, ktoré učivo mu robí najväčší problém. Potom sa môžem na hodinách vrátiť k častiam, ktoré žiaci nepochopili, prípadne im nebolo niečo jasné. Z vlastných skúseností tiež viem, že žiaci prijímajú digitálny obsah lepšie ako to, čo im odprezentujem na hodine. Stalo sa mi konkrétne, že sa naučili pojem, ktorý bol použitý v prezentácii a ja ho na hodinách nepoužívam (nazývam danú vec iným pojmom). Dokonca ho použili aj na previerke.

Evanjelická spojená škola Prešov

Planéta vedomostí rozširuje možnosti práce s interaktívnou tabuľou, umožňuje učiteľovi zadávať žiakom prácu na doma, učiteľ má možnosť výberu zadania, zároveň má možnosť kontroly úloh, ktoré žiaci vypracovali mimo školy, má prehľad o tom, do akej miery je žiak snaživý, koľko času strávil riešením zadania a pod.

ZŠ Gajary

Učenie pomocou Planéty vedomostí je názornejšie a zaujímavejšie pre žiakov. Žiaci sú aktívnejší a rozvíja sa u nich práca v skupinách. Preberané učivo ich viacej zaujalo, zapájali sa do vyučovacieho procesu. Najviac ocenili názornosť preberaného učiva. Spätná väzba bola veľmi dobrá.

ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina 010 04

Planéta vedomostí = názornosť, prehľadnosť, atraktívnosť, interaktivita.

Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

Najviac si cením názornosť, prehľadnosť pre ľahšie pochopenie vybratého učiva, ktoré využívam pri sprístupňovaní učiva. Uľahčuje, urýchľuje prípravu učiteľa a hlavne jej kreativitu. Hoci je to náročné na čas pri príprave, hlavne ak vyučujúci neučí paralelné triedy v ročníkoch, ale rozhodne je to veľkým prínosom.

ZŠ Staničná 13, Košice

Na našej škole učím matematiku a informatiku. V matematike je veľa situácií, ktoré si deti nevedia alebo z rôznych dôvodov nemôžu predstaviť. Môže ísť napr. o geometrické predstavy, abstraktné predstavy. Tieto vedomosti nadobúdajú pomocou konkrétnych modelov, ktoré na Planéte vedomostí nielen že sa nachádzajú, ale sú aj interaktívne a dynamické, čo veľmi uľahčuje vyučovanie.

ZŠ Klátovská 56, Nižný Klátov

V podmienkach našej školy nie je možné uskutočniť mnohé chemické experimenty, keďže nemáme laboratórium. Filmy a animácie chemických experimentov v Planéte vedomostí mi veľmi pomohli pri vysvetľovaní niektorých javov.

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

Pre mňa je významným prvkom motivácia, predovšetkým moja vlastná. Ja sama svojím nadšením (keď nájdem v Planéte vedomostí lekciu, či video, ktoré presne zodpovedá mojim predstavám a požiadavkám na dané učivo) dokážem citeľne zvýšiť motiváciu a chuť k poznávaniu i u svojich žiakov. Taktiež bez Planéty vedomostí je veľmi obtiažne žiakom ukázať prepojenosť daného predmetu a jeho konkrétneho učiva s praxou (za chémiu Vás chválim a ďakujem).

ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza 971 01

Práca s Planétou vedomostí umožňuje prirodzene a hodnotne integrovať prácu s IKT do vyučovania. Pre žiaka to znamená zmenu činnosti, zvýšenie názornosti, pri využívaní interaktívnej tabule resp. žiackych počítačov aj aktivizáciu žiakov, pretože prácu s IKT berú možno viac ako hru než učenie.

Gymnázium J.B.Magina, Vrbové

Vizuálna prepojenosť medzi predmetmi a jednotlivými témami, aj v rámci jednej témy v rôznych ročníkoch.

ZŠ Veľký Krtíš

Planéta vedomostí pôsobí na žiakov jednoznačne motivačne. Pozitívom sú názorné ukážky, animácie vo fáze vysvetľovania učiva. Vo fáze precvičovania a utvrdzovania učiva sú to rôzne cvičenia a úlohy, ktoré môžu žiaci riešiť. Najväčším kladom podľa mňa je zadávanie domácich úloh či úloh na samostatnú prácu žiakov na hodine. Planéta vedomostí ponúka možnosť spätnej väzby hneď po odoslaní úlohy žiakmi. Učiteľ môže úlohy hneď vyhodnotiť. PV ukáže, koľko % úloh žiaci vypracovali, koľko chýb urobili a čas, ktorý pri riešení úloh strávili. Je potrebné, aby sa konečne na Slovensku začalo učiť digitálne. Veď v zahraničí už dávno majú učitelia možnosť si vyberať z rôznych materiálov, ktoré im pomáhajú učiť zaujímavo a pomocou digitálnych technológií. PV by mohla byť na Slovensku odrazovým mostíkom pre tvorbu podobných digitálnych obsahov ako je PV.

ZŠ s MŠ Bobrov

Využitie digitálnych učebníc by bolo ešte efektívnejšie ak by žiaci dostali k tomu pracovné zošity, ktoré by slúžili zároveň ako poznámkový zošit, kde by mali rôzne doplňovačky a cvičenia a tak by boli nútení dávať na hodine pozor ked sa niečo púšťa.....

ZŠ Podhoroď

Vzhľadom na to, že som mala možnosť aktívne vyskúšať Planétu vedomostí až v prvej polovici mája, keď bolo spustené wifi pripojenie na internet nemám zatiaľ dostatočnu spätnú väzbu od žiakov. Využívam prevažne učiteľské lekcie pri uvádzaní žiakov do nového učiva a taktiež veľmi dobre názorne spracované lekcie pri jednotlivých vyučovacích témach. Zatiaľ som digitálne učebnice používala prevažne v siedmom ročníku. Veľmi vďačne som ocenila napríklad pri zrakovom orgáne vypracované materiály, ktoré som používala na hodine, kde žiaci lepšie a názorne pochopili stavbu oka a hlavne zrakové poruchy. Veľmi som ocenila možnosť zadania domácej úlohy o stavbe rozmnožovacích orgánov človeka, keďže je to pre žiakov dosť chúlostivá téma. Dúfam, že budem mať v budúcnosti naďalej možnosť pracovať s digitálnymi učebnicami Planéta vedomostí.

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Najviac študenti ocenili možnosť upevnenia si učiva pomocou žiackych lekcií doma.Tiež po absencii v škole si boli schopní pomocou učiteľom zadanej úlohy samostatne doštudovať učivo, čo pri klasických učebniciach z matematiky bolo pre nich veľmi náročné. S Planétou vedomostí učiteľ rýchlo a presne dokáže žiakom demonštrovať pokus, na ktorý nemá v škole pomôcky.

ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Niektoré pokusy z fyziky sú vypracované veľmi pútavo - Archimedov zakon, pohyby telies...

ZŠ Horný Vadičov, Kysucké Nové Mesto

Vzhľadom k tomu, že zatiaľ na škole nemáme odbornú chemickú učebňu, nemožno na hodine praktizovať chemické pokusy. Planéta vedomostí ich však veľmi zaujímavo a prakticky prináša aj s komentárom, to isté platí pre fyziku a biológiu. Keďže vyučujem matematiku, veľmi ma zaujalo zavedenie pojmu pomer, úmera, funkcie a iné pojmy a to v rôznych fázach vyuč.hodiny. V budúcnosti by som veľmi rada využívala Planétu vedomostí oveľa častejšie a vo všetkých ročníkoch ZŠ.

ZŠ SSV Banská Bystrica

Vyučovanie by bez Planéty vedomostí nebolo také príťažlivé, žiaci by neboli takí sústredení, zvedaví až netrpezliví čo ich ešte čaká, nevideli by v krátkom čase toľko pokusov, netešili by sa z toho, ako predbiehajú učiteľov v používaní počítačovej techniky, resp. že im môžu pomáhať a ukázať svoje vynikajúce zručnosti. Do stiesnených priestorov, v ktorých sa napr. naša škola nachádza, by sa nezmestilo také množstvo učebných pomôcok vzťahujúcich sa na pokusy a tak isto ich kúpu by si škola z dôvodov nedostatku financií nemohla dovoliť, klasickými experimentami by sa nedali ukázať žiakom abstraktné javy, ktoré umožňuje PV. Bez PV by nebolo možné digitálne samoštúdium žiakov v domácom prostredí, podľa vlastného tempa, s opakovaním úloh, opravami riešení s doplnením učiva. Učiteľ by nemohol sledovať napr. psychohygienu žiaka, teda v akom čase rieši úlohy a koľko im venuje času, nemohol by byť v stálom kontakte s dlhodobo chorými alebo odcestovanými žiakmi, nedalo by sa dosiahnuť, aby žiaci a učitelia a hlavne astmatici nedýchali kriedu, nebola by v takej miere možná najvyššia možná kontrola a to sebakontrola a sebahodnotenie žiaka

Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova10, Bratislava 85101

Podľa mojej aprobácie a hlavne v predmete Biológia vidím veľký prínos v zaujatí žiakov na jednotlivé témy, dáva mi možnosť hlavne ukázať názorne pomocou videí, prezentácií a obrázkov to o čom sme len teoreticky hovorili. Hlavne vidím prínos v modernizácií vedomostí, čo je v dnešnej dobe pre žiaka veľmi dobré, pretože s tým, čo sa píše len v učebniciach určite učiteľ na klasickej vyučovacej hodine neuspeje. Hlavne, keď v normálnej triede sú zaradení žiaci s poruchami učenia, hyperaktivitou. Používanie Planéty vedomostí ich naozaj zaujíma. Učiteľovi dáva priestor vyhľadať nové poznatky a obohatiť svoje vedomosti a prípravy na vyučovací proces v oveľa kratšom čase.

ZŠ Humenné

Planéta vedomostí poskytuje rozsiahly multimediálny digitálny obsah, ktorý si môžu učitelia prispôsobiť vlastným potrebám a potrebám žiakov. Tým majú možnosť vytvárať rôzne scenáre výučby a voliť úroveň náročnosti. Využitím animácií, videí a ilustrácií má učiteľ možnosť sprostredkovať nové poznatky efektívnym, podnetným a pre žiakov pútavým spôsobom. Teoretické poznatky sú dopĺňané príkladmi z praktického využitia, čo motivuje žiakov k väčšej pozornosti. Pozitívom je možnosť využitia Planéty vedomostí nielen prezenčne, ale aj aktívne. Interaktívne cvičenia a úlohy umožňujú získať okamžitú spätnú väzbu o osvojení si poznatkov z prebraného učiva. Planéta vedomostí prispieva k osobnostnému rozvoju učiteľa pri práci s novými vzdelávacími technológiami.

ZŠ Senica

Žiaci môžu vďaka Planéte vedomostí vidieť pokusy, ktoré sa reálne nedajú v triede realizovať. Nie všetko je cez internet dobré, pretože sú pokusy, pri ktorých treba aj cítiť a zažiť si ten pokus, ale v niektorých prípadoch je to fajn. Páči sa mi systém domácich úloh, kedy si žiaci môžu sami skontrolovať svoju úspešnosť a tiež učiteľ má prehľad o tom, kto a ako si danú úlohu urobil. Pozitívne je, že niektorí žiaci si dané úlohy robili aj viac krát (v rámci opakovania a upevňovania vedomostí). V rámci predstavivosti sa mi páčili úlohy z geometrie, kde si žiaci môžu lepšie predstaviť aj veci, ktoré sami ťažko nakreslia.

Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa  038 61

Napriek veľkému množstvu informácií, ktoré možno prostredníctvom internetu získať, za veľký prínos Planéty vedomostí považujem: ucelený obsah učiva SŠ vo fyzike (predmet, ktorý som testovala); ľahkú orientáciu, možnosť výberu videa, simulácie, cvičení; lekcie, ktoré sú priamo určené pre samostatnú prácu žiaka; okamžité prepojenie na praktické využitie fyzikálnych javov; demonštrácie a fyzikálne pokusy, ktoré nemožno realizovať v školských podmienkach; jednoduché vytváranie prezentácií, systém je dynamický, možno ho dopĺňať podľa vlastných potrieb a predstáv; zlepšuje motiváciu, zvyšuje schopnosť komunikácie, spolupráce v skupinách; zrozumiteľnosť a prístupnosť.

ZŠ Bánovce nad Bebravou

1. Názornosť pri sieti kocky a kvádra. Rozloženie týchto útvarov do siete. 2. Učiteľská lekcia: Priamky a uhly, strana 12 - Kurz člna - perfektná hra pri učení, upevňovaní vedomostí o azimutoch 3. Veľmi veľký záujem žiakov ísť k interaktívnej tabuli 4. Značne zvýšený záujem žiakov o domácu úlohu (nestačil som ho pokryť.

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Bratislava 811 04

Učiteľom dáva možnosť ľahšieho tvorenia prezentácií s možnosťou využitia obsahu Planéty vedomostí, ale aj skombinovať to so svojími vlastnými zdrojmi (powerpoint a pod.) Plusom pre učiteľa sú taktiež ľahšie (čo sa spôsobu týka) zadávania domácich úloh.

ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

V motivačnej fáze hodiny matematiky materiály Planéty vedomostí sú nevyhnutné. Nové učivo je zábavnejšie a zrozumiteľnejšie pre žiakov.

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov

Planéta vedomostí dáva možnosť kreatívneho prístupu učiteľa pri realizácii prípravnej fázy vyučovacej hodiny. Množstvo materiálu, ktorý je k dispozícii a možnosť improvizácie je pre učiteľa na nezaplatenie. Vlastnými silami by možno aj mnohí chceli ale nedokázali by sa dopracovať k tak bohatej a inšpiratívnej banke materiálov, ktoré sú okamžite alebo po malej úprave vhodné na realizáciu vyučovacieho procesu vo všetkých jeho fázach (motivácia, výklad, overenie vedomostí, domáca príprava...).

ZŠ Humenné

Pomocou Planéty vedomostí sa zvyšuje názornosť vyučovania. Hodiny sú pre žiakov zaujímavejšie a tým stúpa záujem aj o "ťažké" predmety, ako matematika, chémia atď.

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Samozrejme kvalitne pripravená hodina s Planétou vedomostí má svoje čaro, je efektívna a zaujme násobne viac žiakov ako tradičná forma. Aj keď vždy záleží od učiteľa a jeho prístupu, myslím si, že sú aj takí učitelia, ktorí nepotrebujú žiadne pomôcky, aby deti zaujali... Či už ale ide o jednu, alebo druhú formu, ak dáte žiakovi domácu úlohu, nikdy neviete, kedy a či vôbec si ju spraví. Pre mňa najsilnejším momentom je, že si žiak doma môže znova a opakovane pozrieť všetky videá, animácie a vysvetlenia, aby látku lepšie pochopil a mohol nikým nerušený vlastným tempom riešiť úlohy. Ak žiak chýba, je veľmi jednoduché dodať mu materiál - stačí jednoduchý kód na portáli Naučsaviac.sk... Možnosť domácej prípravy deti veľmi baví, často naháňajú oni mňa, aby som im už dala nejaký kód. Samozrejme okamžitý prehľad o ich aktivite je tiež veľmi užitočný nástroj pre každého učiteľa.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Na začiatku prináša Planéta vedomostí – tak ako všetko nové - pre učiteľa najmä prácu. Digitálne kurikulum Planéta vedomostí je rozsiahly materiál, ktorý poskytuje oveľa viac informácií, ako je možné na hodinách využívať. Preto je potrebný uvážený výber. Učiteľ sa musí najskôr s materiálom zoznámiť a zorientovať sa v ňom tak, aby si dokázal vhodne vyberať to, čo bude na hodine potrebovať, prípadne, čo odporučí žiakom na prácu doma. Úvodné úsilie učiteľa však prináša zaujímavé, dynamické, pestré, často zábavné a zároveň veľmi efektívne hodiny. Študenti si na hodinách prehlbujú vzťah k prírodovedným predmetom.Používanie Planéty vedomostí je jednoduché a vyžaduje len minimálne IKT kompetencie. Na jej spustenie je potrebné len pripojenie na internet a minimálna zostava dataprojektora a PC. Učiteľ si môže hodinu zostaviť z množstva materiálu, ktorý Planéta vedomostí poskytuje, podľa konkrétnych potrieb. Vybraný materiál môže rôznym spôsobom kombinovať a dopĺňať. Planéta umožňuje výklad spestriť animáciami a videami, čo motivuje žiakov a prispieva k jasnejšiemu pochopeniu vysvetľovaných javov a procesov. Riešením úloh a cvičení sa zvyšuje ich aktivita na hodinách. Škola by mala byť pre žiakov príťažlivá a umožniť im objavovať dosiaľ nepoznané. Objavovanie je azda najpríťažlivejšia forma nadobúdania vedomostí a spôsobilostí. Veľmi dôležitou časťou spracovania, analýzy, utvrdenia a precvičenia objavených vedeckých poznatkov, dejov, zákonov, matematických postupov, je v dnešnej dobe vedecko-technického pokroku využitie IKT prostriedkov priamo vo vyučovacom procese, a to vo viacerých formách: prezentačnej, posluchovo-ukážkovej, interaktívnej a sebahodnotiacej. Všetky tieto formy zahŕňa program Planéta vedomostí. S digitálnym obsahom sa výborne pracuje. Príprava na vyučovaciu hodinu si síce vyžaduje viac času, ale veľmi pozitívna odozva u žiakov je pre učiteľa odmenou.

ZŠ ako org.zložka LVS Košice-Barca 04017

Učím žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Práca s Planétou vedomostí mi umožnila sprístupniť učivo žiakom tak, že sa na vyučovanie tešili a dosiahli zlepšenie prospechu. Páca s Planétou vedomostí mi uľahčuje prípravy na vyučovanie, plnenie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov (žiaci v jednom ročníku si osvojujú učivo aj z nižších ročníkov).

CSŠ Spišské Vlachy

Na škole nemáme dostatok vhodných pomôcok na fyziku, takže mi veľmi pomohli názorné pokusy z Planéty na vysvetlenie učiva.

ZŠ Na dolinách 27, Trenčín

Planéta vedomostí nám ponúka množstvo obrazového materiálu s možnosťou priblíženia, otočenia a žiak má pocit, ako keby pracoval s priestorovým modelom. Rôzne chemické reakcie a pokusy vo videách umožnia žiakom pochopiť to, čo pri bežnom pokuse nemôžu vidieť voľným okom.

Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov

Žiaci si to spočiatku neuvedomovali, že boli nútení na každú hodinu fyziky sa pripravovať prihlásením k pripraveným úlohám na Planéte vedomostí. Predtým som ako učiteľ nemohol skontrolovať či sa vôbec pripravovali, teraz to bolo možné. Videl som aj hodinu pripojenia a dĺžku času stráveného prípravou na hodinu. Aj to ako úspešne a na ktorých dokumentoch pracovali. Niektorí sa pripájali na portál aj viackrát, výnimočne niektorí vôbec. Do úloh som pripájal aj poznámky na každú hodinu vo Worde, ktoré všetci sledovali. Na hodine sme si nediktovali kompletné poznámky. Žiaci si mohli zaznamenávať poznámky k riešeniam na interaktívnej tabuli a prípadne moje komentáre. Najväčším problémom podľa môjho názoru bolo to, že na niektoré témy neboli pripravené kompletné materiály a ich príprava zaberala dosť času.

Súkromné gymnázium Žilina

Domáce úlohy sa dajú pre žiakov zadať do určitého dátumu, dokedy sa úlohy sprístupnia, čo ich učí zodpovednosti, a názornosť videí dáva žiakom väčšiu možnosť predstavivosti si určitých situácií.

ZŠ Rohožník

Pre predmet chémie sú to jednoznačne krásne pokusy, na realizáciu ktorých nie je dostatok času na každej hodine a tiež to nedovoľuje často početnosť triedy. Ďalej veľká variabilnosť zadávania domácich úloh a okamžitá spätná väzba, prístup k zaujímavým videám z realného života a výborným simuláciám. Planéta vedomostí dáva možnosť dozvedieť sa z učiva viac ako je štandard a ponúka nájsť spoločnú tému vo viacerých predmetoch, čo vedie k ineraktívnemu temetickému vyučovaniu.

ZŠ Považská Bystrica

Využitie Planéty vedomostí na vyučovacej hodine je mnohostranné - od motivácie až po prehĺbenie vedomostí, či diagnostikovanie získaných znalostí. Planéta vedomostí je obrovskou databázou materiálov rôznych typov, ktoré môže učiteľ obmieňať aj priamo na vyučovacej hodine, čím má možnosť priblížiť žiakom predkladané učivo rôznymi spôsobmi, ktoré môžu zaujať každého žiaka. Bez Planéty vedomostí by nebolo možné dosiahnuť jednoducho a efektívne takú početnosť spôsobov prezentovania učiva alebo by to bolo iba veľmi náročné.

ZŠ Lachova 1, Bratislava

Jednoznačne za najväčšie pozitívum Planéty vedomostí hodnotím spätnú väzbu pomocou úloh, či už priamo na hodine, alebo ako zadanie domácej úlohy. Pomocou úloh sa v mojej triede radikálne zmenil prístup žiakov k domácim úlohám a postupne sa skvalitňovala domáca príprava. To, čo som sa snažil dosiahnuť roky, Planéta ponúka jednoducho, motivačne, prehľadne.

Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Názornosť objasnenia problému, nové postupy a metodika výuky.

ZŠ Zázrivá

Planéta vedomostí je skvelým nástrojom na motiváciu.

Gymnázium Ivana Bellu, Handlová

Planéta vedomostí je veľmi silný nástroj na vyučovanie, ale samozrejme má jednu nevýhodu a to, že vyžaduje veľa času na prípravu. Toto je hlavný nedostatok, ktorý má veľký vplyv na využívanie Planéty vedomostí. Samotnému projektu nie je čo vytknúť, je to úžasné a veľmi nápomocné pri vyučovaní. S tým časom som mal žiaľbohu aj ja problém, ale to súvisí s mnohými inými faktormi, predovšetkým ale s tým, že som zapojený takisto do projektu ĎVUi.

ZŠ A. Stodolu, Martin

Planéta vedomostí jednoznačne zvýšila motiváciu.

ZŠ Školská 14, Levice

Na Planéte vedomostí sa mi páči: V chémii názorná ukážka pokusov, opakovanie pokusov a javov. Všeobecne možnosť opakovať deje, ktoré prebiehajú v ľudskom tele - rozmnožovanie napr. tehotenstvo, pôrod.