Interaktívne metodiky

[10.5.2011]
Učitelia zapojení do projektu si budú môcť vyskúšať prácu s interaktívnymi metodikami, ktoré vychádzajú z digitálneho vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí.

Tieto metodiky predstavujú novú formu prepojenia digitálnej a tlačenej formy metodických materiálov. Metodiky sú s digitálnym obsahom Planéta vedomostí previazané prostredníctvom kódov. Tieto kódy slúžia ako kľúčové slová pre vyhľadávanie na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk - www.naucteviac.sk.

Každá z metodík (matematika, biológia, chémia, fyzika, prírodoveda) ponúka pedagógom námety k príprave na vyučovanie. Metodiky pre jednotlivé predmety sú rozdelené do tematických celkov a okruhov podľa školského vzdelávacieho programu a umožňujú pedagógom kombinovať vzory príprav a vytvárať obsah učiva na základe svojich skúseností a vyučovacieho cieľa.