Všeobecné informácie


Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na základných a stredných školách.

Digitálny vzdelávací obsah

Digitálny obsah tvoria multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z predmetov:

matematika

   fyzika

 chémia

 biológia

prírodoveda

Každý z jednotlivých predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému (základné školy, stredné školy a gymnáziá). Obsah, ktorý je ponúkaný v rámci jednotlivých úrovní a predmetov, sa skladá z približne sto interaktívnych lekcií najvyššej kvality. Každá lekcia obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, ilustrácií, interaktívnych cvičení a aktivít.

Vzdelávacie prostredia a nástroje

Planéta vedomostí pozostáva z dvoch samostatných vzdelávacích prostredí s rovnakým digitálnym obsahom:

Vzdelávacie prostredie pre žiakov

Je navrhnuté tak, aby žiaci nadobudli požadované vedomosti intuitívnou, efektívnou a motivujúcou formou.

Vzdelávacie prostredie pre učiteľov

Učitelia majú v rámci vlastného prostredia k dispozícii ďalšie nástroje, vďaka ktorým si môžu prispôsobiť digitálny obsah vlastným potrebám a potrebám svojich žiakov.